is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we/ig mot vtTstelbar»' gewichten, die geheven wonl^n bij werking «Ut spieren.

Voor elk gewrh'ht, I»ij11;i voor elke spiergroep zijn apartt* toestellen.

Zoo zijn or voor «!«• annon veertien, voor «lo be«»nen dertien, voor «Ion romp negen en daarenboven nog drie v«>or de /.<>«» nuttig balaneeeroofeiiingen, «lie «le 1«*n<l««n- en buikspieivu vorstel k«*n «'ii < 1 <■ 11 gang sierlijk <'ii veerkrachtig maken.

Naast <lt'/.t* machines voor aetiev»* 1 » wegingen bestaan «• r < voor passieve. (fig. <S >t<*lt «t <'on paar voor).

Om do werking van deze toostellon voor «l«'n look eonigs/.ins te ver«hu<lelijk«'n «lieno 't volgend«*.

Wanm ol- als gevolg van oon longlijden iemands ademhaling gebrek kig is on verbeterd moot worden, geeft men in «1«* Zwoe«lsche heilgymnastiok don patiënt oen oefening. /.ooals figuur <> doot zi«*n.

Do patiënt zit op oon bank , «1« gymnast staat aohtor hom. noemt hom onder «le armen vast en drukt «le k11i«* teg«jn zijn rug.

Langzaam oefent hij nu oon trekking omhoog uit aan de armen. Daardoor wordt «lo horst van «Ion patiënt verruimt «*n ademt hij in. Dalen «lo armen weer, dan gesohiedt «lo uitademing.

Fig. 7 st«'lt de zelfde beweging voor aan een Z.wnKK-apparaat. De patiënt zit op een stoel, die zoo hoog wor«lt opgedraaid. «lat hij zijn armen gemakkelijk kan leggen over twee arnihouders. Ken kussentje drukt hem door middel van een voor in den rug. Kvenals de moeste apparaten voor passieve bewegingen wordt ook dit toestel bewogen door oen motor. \ an te voivn heett «le «1«>kt«?r bepaald, hoe groot de omvang der beweging moot zijn. \ oor kinderen en zwakken is die natuurlijk ve«*l geringer dan voor v«dwassonen en sterker personen. De bedien«'inlo assistent(e) regelt nu precies volgons 't voorg«kschreven recept de beweging «Ier machine. Wanneer deze in werking wordt gesteld , gaan die armluuiders langzaam op tot «le voorgeschreven hoogte, drukt hot kussentje in«*t <1«' gewihl»' kracht en lmeft «le inademing plaats.

Nimmer kan zoon machine iets te ver gaan. nimmer anders werken, dan «le patiënt van te voren w«'et, «lat ze werkt. Daardoor stelt de patiënt oogenblikkelijk vertrouwen er in «'ii is er geen spoor van vrees of angst. Bij toenemende oefening wordt dienovereenkomstig «le omvang «lor bewt»ging vergroot en de ademhaling dieper.

Zooals het bij deze beweging gaat, gaat h«*t bij allo passieve bewegingen.