is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Voor wie de Instituten zijn.

Sommigen, misschien wel velen , nu enen «lat «Ie ZAXi>i:K-Instituten inrichtingen zijn, waar men een verzameling vindt van machines, die elk voor zich ter genezing van een bepaalde ziekte zijn bestemd, zoodat bijv. iemand, die rhenmatisch is, door middel van de rheumatiek-machine, een asthniadijder door do asthma-maehine wordt behandeld. N iet alleen is dit denkbeeld ten eenenmale onjuist. doch zelfs in minder naleven vorm zou deze voorstelling van de werking der ZAXHEK-therapie geheel bezijden de waarheid zijn. In de Z.\Ni)KR-lnstituten zijn geen machines, waarmede bepaalde ziekten worden behandeld, men vindt er slechts toestellen, waarmede men liet mensehelijk lichaam verschillende bewegingen kan doen verrichten en verschillende mechanische inwerkingen kan doen ondergaan. I)e werkingen der toestellen kunnen in het algemeen worden teruggebracht tot •> hoofdgroepen: het versterken van spieren, het bewegelijk maken van gewrichten, het bevorderen van den bloedsomloop. Alle toepassingen der werktuigen berusten op een van deze werkingen en dus niet op een bijzondere genezende kracht tegenover de een of andere ziekte.

Vraagt men bij welke ziekten en gebreken van een behandeling in een ZANDER-Instituut hulp is te verwachten, dan zou, zeer in het algemeen, het antwoord daarop kunnen luiden: in al die gevallen. waarin het versterken van spieren, het bewegelijk maken van gewrichten, het bevorderen van den bloedsomloop gewenscht is.

Uit dit antwoord volgt, dat de ziekten die met goed gevolg in de ZAXDEK-Instituten kunnen worden behandeld vele zijn, en tevens, dat de ZAXDKK-therapie heilzaam kan werken bij iets, dat wel geen ziekte is, doch er dikwijls toe leidt: gebrek aan beweging, een euvel, dat in de groote (en ook in de kleine) steden tallooze slachtoffers maakt.