is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We ^luiti-li ilit hoofdstuk niet zonder met een enkel woord gewezen tl- hebben op de gunstige resultaten, die bij verschillende misvormingen (x- eu o-beenen, platvoeten, enz) door de behandeling in een Z.\Ni>i:n-Instituut verkregen worden.

XVII.

Ruggegraats-verkrommingen.

Op blad/. 23 is gezegd: „in de ZANDKR-Instituten zijn geen machines, waarmede bepaalde ziekten worden behandeld." In het algemeen is dit juist doch ten opzichte van één ziekte moeten deze woorden worden teruggenomen.

Wegens het geheel bijzonder karakter toch van de te verrichten taak en de eigenaardige moeilijkheden, die hierbij moeten worden overwonnen heeft Zandkk een aantal toestellen uitgedacht, die alle slechts één doel hebben: het bestrijden van de ruggegraatsverkrommingen (zijdelingsche afwijkingen van de wervelkolom, ronden rug. ingevallen lendenen, enz.). Enkele dezer toestellen dienen tot het bewegelijk maken van de verstijfde wervelkolom. andere tot het recht buigen, nadat voldoende bewegelijkheid is tot stand gekomen, weer andere tot het versterken der rugspieren, waardoor deze in staat worden gesteld de verbeterde houding duurzaam te doen zijn. Bij do beschouwing van deze toestellen weet men niet wat meer te bewonderen, den logischen gedachtengang, die hun constructie heeft bepaald, of het vernuft. waarmede aan de gedachte uitvoering is gegeven.

Voor een beschrijving van do werking der toestellen zou het noodig zijn in vele bijzonderheden to treden en zou de hier beschikbare ruimte verre worden overschreden. Beter echter dan door de uitvoerigste beschrijving kan men Zander's scoliose-toestellen leeren kennen door ze te gaan zien, waartoe in ons land ruimschoots gelegenheid bestaat.

Dat de ingenomenheid met do ZAXDER-methode niet tot blinde vooringenomenheid tegen andere behandelingsmethoden leidt, blijkt