is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand onder ons. Op een volgende Synode misschien weer dat der Presbyterianen. Van vastheid getuigt dit voorzeker niet, maar toch is het een afspiegeling van den werkelijk bestaanden toestand.

Laat mij dezen eindigen met de vermelding, dat onze beide oudste docenten Van Velzen en Brummelkamp nog met frisschen moed en jeugdige kracht de Synode bijwoonden en menig belangrijk advies gegeven hebben. Men kan nog aan niets merken, dat zij oud worden, behalve aan hunne kruinen. Van Velzen had weer een van die prachtige oogenblikken, die zijn meesterschap over het woord zoq dikwijls bewezen, geestigen humor en Christelijken levensernst samenvoegende. Zij leven in ons aller hart en in het hart van al het volk. Hunne tegenwoordigheid in onze Vergadering is eene bezielende kracht, zij zijn de sieraden onzer kerkelijke bijeenkomsten. Moge God hen nog lang voor Zijne kerk sparen, en frisch en groen doen blijven in hun ouderdom !

Met die bede eindig ik, en blijf altijd de uwe.

20 September 1X7!).

Waarde Vriend l

Zelden heb ik een stuk gehoord dat zoo juist onze Kerk karakteriseerde, als de rede die Ds. Wielenga 's avonds vóór de opening der Synode uitsprak. De tekst: Jes. 33 : 22, is de uitdrukking van geheel onze kerkelijke levensgeschiedenis, en inhoud en vorm der rede was door en door eene afspiegeling van ons kerkelijk leven, en van dat eigenaardige, dat ons van anderen onderscheidt. Dat de rede met uitbundigen bijval gehoord is, behoef ik u niet te verzekeren. Geen dag ging er om, of de een of andere broeder had eene toespeling of eene aanhaling, en het was en bleef de bezielende gedachte: //De Heere is onze Hechter, de Heere is onze Wetgever, de Ileere is onze Koning, Hij zal ons behouden."

Die ons niet begrijpen kunnen of willen, begrijpen ook niet welke levenskracht die woorden voor ons bevatten. Dikwijls en lang heb ik gepeinsd over de vraag : Wat is toch eigenlijk

3