is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom acht ik de betrekking aan de Theologische School mede een van de heerlijkste. Daar kan men ten minste leven voor ééne zaak, dc wetenschappelijke beoefening der theologie. Daarom prijs ik ook die jonge mannen gelukkig die nog studenten zijn, en zoo ze willen, met niets zich hebben te bemoeien dan met de wetenschap. Ik vergeef' hun iedere dwaasheid, mits het geen gemeenheid zij, en er iets geestigs in zit. Laat hen 't goede genieten, zoolang ze kunnen ; ook voor hen komen eenmaal dc dagen van vasten en weenen.

■') Januari 1880.

\Vaarde Vriend !

Wij zijn den kwaden mousson gelukkig al vveêr door. Deze begint tegenwoordig met November en eindigt met Januari. Gedurende dien tijd regent het bij ons dagelijks aankondigingen van boekwerken voor Sint-Nicolaas, Kerst- en Nieuwjaars-geschenken, ten genoege van groote en kleine kinderen en jonge dames. Voor oude dames wordt niet meer geschreven, en wie geen geld heeft om te koopen en geen vrienden die hem cadeaux zenden, lijdt natuurlijk onder de gevolgen van een altijddurende droogte.

Aan Sint-Nicolaas wordt anders niet meer geloofd. In godsdienstige kringen acht men het zonde zoo'n Roomsche heilige te vereeren, en de kinderen te gelijk bang te maken en te verrukken van vreugde. Men eet in die kringen alleen nog maar Sinterklaas op, (als men ten minste geen gemoedsbezwaar heeft om ;/gebeeldede koeken" te eten) en versmaadt zelts niet een stukje letterbanket. En in wereldsche kringen acht men het bepaald onzedelijk een kind wijs te maken, dat Sint-Nicolaas door den schoorsteen komt, en zoo de kiemen te leggen voor een wondergeloof, waar ieder verstandig staatsburger zich voor schaamt. Kereltjes van vier jaar zeggen u in 't aangezicht dat zij er niets van gelooven en dat wonderen onmogelijk zijn.

Sint-Nicolaas wordt nu nog hoofdzakelijk vereerd door het zenden van geschenken ; prentenboeken, speelgoed en lekkers aan de kleine, en fraai gebonden boekwerken en allerhande

4