is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daar was de oorzaak voor. Want de heer Six heelt den naam dat hij een geloovig man is, een type van die Vieve Christenen, zooals er nog velen in den lande zijn, die meenen roeping te hebben het bestaande te handhaven, omdat het er nu eenmaal is en het niet anders kan. Vooral in de uitvoering der fatale wet op het lager onderwijs heeft de nu atgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken eene droevige vermaardheid gekregen.

Toch geloof ik, dat de heer Six, op staatsterrein weinig anders gedaan heeft dan wat alle rechtzinnigen op kerkelijk terrein doen, namelijk de beginselen der revolutie op het leven toepassen en de bestaande wetten uitvoeren, 't Is waar, de heer Six had kunnen weigeren aan de groene tafel plaats te nemen. Doch ook daarvoor had hij eene overtuiging noodig, die hij blijkbaar niet bezat; evenzeer als de rechtzinnigen eene overtuiging noodig hebben, die zij blijkbaar niet bezitten; de overtuiging namelijk, dat zij aan het bestaande zich niet mogen onderwerpen, en geroepen zijn om „buiten de legerplaats de smaadheid van Christus te dragen."

Dit maakt dat de antirevolutionaire partij in den grond niet zoo sterk is als zij wel schijnt. Zoolang het gaat om het begrip : anti: tegen de revolutie, kunnen ethischen, Gereformeerden, Christ. Gereformeerden en Roomsch Katholieken, een eindweegs samengaan. Maar zoodra het negatieve in het positieve wordt omgezet en antirevolutionair de beteekenis krijgt van : Calvinistisch, dan wordt het gevaar groot.

Krijgt de liberale partij te eeniger tijd nog eens weer een handig staatsman, die orde in zijn leger weet te brengen en de fouten te vermijden die de liberalen, in de laatste jaren, slag op slag gemaakt hebben, dan kunnen we nog vreemde dingen beleven. Want het getal zuivere, onversneden Calvinisten is, als ik mij niet geheel bedrieg, niet bijster groot. En dan de kerkelijke kwestie, en de theologische zijde van het stelsel! En dan dat handelen op eigen hand. Rechts, de scherpschutters onder Marnix, wier leus is : onverwijld, met den stormpas, op de vijandelijke veste aangevallen. Links, de afdeeling van Ernst en Vrede, in wier banier staat: doen door laten. Het zal, mettertijd, de vraag worden, of de opperbevelhebber de orde in de operaties zal kunnen handhaven.