is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daagsche ijveraars, als separatisten, een goed heenkomen moeten zoeken. Gelukkige Vriend, dat de Overheid, heden ten

dage, de separatisten alleen maar in den buik en niet aan den lijve'straft, en dat er in het Woord van God geschreven staat: een vloek zonder oorzaak zal niet komen.

22 September 1882.

Waarde Vriend !

De groote uitbreiding die ook onze Vaderstad in de laatste jaren ondergaan heeft, bracht o. a. dit bezwaar mede, dat ei voor al die nieuwe straten en kaden (grachten bestaan nog slechts als antiquiteiten) namen gevonden moesten worden. En nu is men op het goede denkbeeld gekomen om den naam van beroemde Amsterdammers of van beroemde landgenooten aan de nieuwe straten en kaden te geven. Zoo blijven die namen in de herinnering des volks voortleven en wordt aan de nagedachtenis van die mannen hulde gebracht. De Vondelstraat spant natuurlijk de kroon, maar wij hebben toch ook een da Costa- en Rilderdijk straat. Gij weet dat er een tijd geweest is, dat iemand die zijn naam en positie liefhad niet bij da Costa aan huis durfde komen. Er werd nauwkeurig toegezien, wie er alzoo bij dien gevaarlijken man aan huis kwamen. De hulde hem nu gebracht door eene straat naar zijn naam te noemen, doet Amsterdam eere aan.

En nu krijgen we ook een „Rosboom-Toussaint-straat." Deze hoogbevoorrechte en rijk begaafde vrouw, de Christelijke Romancière van Nederland, vierde den 1G dezer haar 70sten geboortedag. De koningen van Nederland, d. w. z. de koningen op het gebied van letteren en kunst, brachten haar op dien dag de hulde van „het kunstminnend Nederlandsche volk." En Burgemeester en Wethouders van Amsterdam berichtten haar dat, bij raadsbesluit van 5 Sept. 1.1. de straat van de Nassaukade (de vroegere buitensingel tusschen de Leidsche en Raampoort, tot aan den grens der gemeente loopende), naar

haar naam genoemd was.

Ik ben benieuwd te weten, hoe het minder kunstlievend deel