is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan was aan het verzoek van Prof. van Velzen en aan de innige begeerte van velen voldaan.

Het mooiste zou ik het gevonden hebben als men besloten had de kosten door geheel de Kerk te doen dragen, d. w. z. dit luttele sommetje uit de Schoolkas te nemen. De kas onzer Theol. School verkeert, geloof ik, op dit oogenblik in een beteren toestand dan de schatkist van Nederland. Ik weet wel, dat de Penningmeester (welk een naain voor een Evangeliedienaai \t zoo iets op zijn eigen houtje niet doen mag, maar met een rondgaanden brief aan de curaturen zou het wel in orde gebracht kunnen worden.

Voor mijn gevoel zou dit veel aangenamer en beviedigendei geweest zijn dan om te vragen : eene bijdrage als het u belieft

voor

Doch gij weet, eer mensch mag bij zijn gevoel niet leven, en ik denk maar: de heeren weter beter hoe het wezen moet dan ik ; en ook in die onderwerping vind ik, onder vele omstandigheden, rust. Wij moeten de dingen nemen zoo ze zijn, te meer als wij reeds lang tot de ontdekking zijn gekomen dat we, zoo zoetjesaan, uit de lijn raken, en het welbeschouwd het beste is dat de menschen ons met ons gevoel laten voor t geen we zijn.

Doch hoe 't zij, het portret van prof. de Haan moet er komen. Onze studenten hebben een uitnemend denkbeeld geuit, toen zij Van Velzen en Brummelkamp in beeld lieten brengen. De Senaatskamer onzer Theologische School moet versierd woiden met de beeltenis dergenen, die in hun leven haar sieraad en

kroon geweest zijn.

Hebt ge al kennis gemaakt met Volapiik ? Da's me een taaltje hoorde ik iemand uitroepen, toen er van deze nieuwe wereldtaal gesproken werd. En een lieve moeder vroeg, of de kinderen nu nog meer moesten leeren en aan 1* ransch, Duitsch en Engelsch wezenlijk niet genoeg hadden om door de wereld te komen, tentoonstellingen te bezoeken en handelscorrespondentie te voeren ?

Ik zeg dan maar : ja mevrouw, zulke dingen laat ik liefst aan de geleerden over. Weet ge, dominé, zei toen de lieve moeder, weet ge wat ik wel wenschte P Ik wenschte dat al de godgeleerde Strijdschriften in Volapüksch geschreven werden.