Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meerderheid der stemgerechtigde gemeenteleden nog worden goedgekeurd.

Ö O

Ten tweede onderwerpen zich de geschorsten aan de uitspraak van het Classicaal bestuur. De vijf predikanten hielden Zondag „Hij bel lezing" in verschillende door de stad verspreide localen.

Ten derde worden door de advocaten van beide partijen pogingen aangewend tot het vinden van een modus vicendi, eene wijze van samenleving waarop men voorloopig kan bijeen blijven.

Ten vierde wil men wel dat verband te niet zien gaan, als men de kerkelijke goederen kan behouden en niet behoeft afgescheiden te zijn, enz. enz.

Mij komt het voor, dat beide partijen met de zaak verlegen zijn.

Het Classicaal Hestuur heeft met één onverwachten slag de tegenpartij onverhoeds met een coup d'etat willen overrompelen en vernietigen. De mijn sprong verkeerd.

De geschorste Kerkeraad had een mijn aangelegd om in den uitersten nood zich te kunnen verdedigen. Die mijn sprong te vroeg.

Zoo is men van weerskanten teleurgesteld en verlegen.

En boven al dat woelen en strijden, leeft en regeert Hij, die ook in de kerkgeschiedenis een kerkgericht openbaart.

L'e staatskerken zijn geoordeeld door het woord des Heeren. God brenge zijn volk in Nederland er uit, en geve, in zijne groote barmhartigheid, daartoe licht en kracht, inzonderheid aan de voorgangers.

22 Januari 1886.

Waarde Vriend !

Zooals gij denken kunt, is er veel beweging in Amsterdam, en in heel het land over het gebeurde met den Kerkeraad in de hoofdstad. Wat ook de uitkomst zij, de vierde Januari van het jaar 1886 blijft een merkwaardige dag in de geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk.

Sluiten