is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk is uw eenige troost in leven en in sterven ; en aan het antwoord : Ik ben, in leven en in sterven, het eigendom van mijn getrouwen Zaligmaker: Jezus Christus. Dat blijft altijd waar en altijd nieuw, en in alle omstandigheden des levens hebben wij er alles aan, naar mate alles ons begeeft en alles ons onthouden wordt. Het leugenlied van ,/vrij" heeft, in alle eeuwen, eene verleidende en bedwelmende kracht op de menschen uitgeoefend. Maar onder dat alles blijft zich de waarheid handhaven, en zij die uit de waarheid zijn, verstaan het, op des Heeren tijd, dat de ware vrijheid bestaat in het gebonden zijn aan de waarheid, het lijfeigene zijn van Jezus Christus onzen Heere.

De vrucht van den kerkelijken strijd zal, naar verwacht mag worden, dit jaar, althans te Amsterdam, krachtig aanschouwd worden. De predikanten van de Ned. Geref. kerk (Dol.) moeten nu reeds hard werken en de menschen leeren veel geven. Dit zijn twee punten die van groot belang zijn voor de toekomst. En meer verschijnselen wijzen op iets goeds. Als er straks kerken gebouwd en kerkelijke vergaderingen gehouden worden, alles, wat op de gemeente betrekking heeft, kerkelijk behandeld wordt en men aan het organiseeren moet, zal uit de verwarring orde geboren worden. In de Heraut is het idealisme nog wel aan het woord, maar hoe meer de menschen met de werkelijkheid in aanraking komen, hoe meer zij met de werkelijkheid zulien moeten rekenen. Voor ons is het volkomen duidelijk, dat er tusschen afgescheiden en niet afgescheiden niets ligt dan eene wereld van fantasiën. Wij beschouwen de leeraars en leden van de Ned. Ger. Kerk, als onze afgescheiden medebroeders, ook al stemmen zij dit nog niet toe. Ook hier geldt het woord : niemand kan een ding aannemen, tenzij het hem van boven gegeven zij. Geduld hebben wij noodig. Voorshands echter kunnen we elkander broederlijk waardeeren, zonder ons te verplichten om hetgeen krom is recht te noemen. Door de omstandigheden is nu de nadruk gevallen op de „organisatie." En op den duur begrijpen gereformeerde Christenen het toch, dat er al heel wat aan eene organisatie moet haperen, eer men om die oorzaak eene kerk mag verlaten of op den duur verwerpen. Ik heb eens iemand tot lid der gemeente aangenomen, die later met eere het ouderlingschap