is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft getroffen. Het meeste, wat in Christelijke bladen van hem gezegd is, komt hierop neer: dat hij onze jongens vergiftigd heeft, en dat zijn lijk verbrand is. Meer weten vele menschen ook niet van hem.

Multatuli was een zeldzaam, een groot talent. Ware hij niet in de Korsjespoortsteeg, maar ergens op de Keizersgracht geboren, hadde hij de helft minder talent en minder waarheidsliefde gehad, meer den gedachtengang der fatsoenlijke liberalen, als het toppunt van verstand en deugd, gehuldigd en geroemd, zijn levensloop zou geheel anders geweest zijn. En hadde hij het Christendom gekend van de Schrift, hij zou om de caricatuur van de Wawelaars en de Droogstoppels, het Christendom niet hebben gesmaad.

Ach, waarom loopen de menschen toch zoo weg met talent ? Talent is mooi en goed als men van goede afkomst is, zich deftig kan inrichten, eenig kapitaal bezit, en geen al te grooten last heeft van zijn karakter en geweten.

Maar een arm mensch, met eenig talent bedeeld, en daarbij een lastig karakter hebbende, zoo iets vreemds en eigenzinnigs, gelijk de familieleden dan zeggen, is op deze wereld een ongelukkig wezen.

Onlangs las ik ergens het vermoeden uitgesproken, dat onze beroemde Potgieter lang zoo beroemd niet zou zijn, zoo hij b.v., in plaats van een deftig Amsterdamsch, gefortuneerd makelaar, een arme hulponderwijzer geweest ware.

De lieve Christenmenschen beginnen nu al hulponderwijzers te vragen voor ƒ350 öf f ±00. En wat doet een mensch al niet, die behoeftig is ? Toch denk ik dat de ouders verstandiger doen als ze hun jongens naar een bakkerij of een fabriek zenden, dan naar een kweekschool voor onderwijzers. Een bakkersknecht, die zijn vak verstaat, heeft het allicht beter op deze wereld dan menig mensch van wien gezegd wordt dat hij letters heeft gegeten of eenig talent bezit.

Menschen die, in een of ander opzicht, van het gewone afwijken, hebben niet zelden ook buitengewone smarten. Kennen zij den eenigen en waarachtigen God niet op zaligmakende wijze, dan wijken zij ook in hun haat en in hunne godverzaking van het gewone af. Hebben zij, gelijk Multatuli, den moed hunner overtuiging, dan kunnen zij vreeselijke dingen