is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, en voor Gods doel voorbereidend, het best hun bij, voorzoover het uit deze bronnen herkomstig, en dus met Israëls volksleven samengegroeid, was. Was Abraham zelf niet een Kind van 17r geweest?

Om daarom de boeken van Mozes en de instellingen van Israël te verstaan, moet in de eerste plaats op den tijd en de wereld der aartsvaders het oog gericht. En dat des te eerder, omdat toen geheel hun omgeving overvloedig rijk was aan velerlei geschriften, zoodat Mozes over vele bronnen moet beschikt hebben en ook wij vele bronnen hebben om ons een vrij getrouw beeld te vormen van Abrahams tijd en volgende eeuwen.

Zal de kennis van Hebreeuwsche Oudheden iets beteekenen, dan zal zij historisch moeten opgevat. "Wel wisselt, het Oosten niet zoo snel en zoo fel als het Westen; maar toch is het land Kanaan van te heftige beroeringen schouwplaats geweest, dan dat er niet menige diepingrijpende verandering zou zijn voorgevallen. Wil hierom met mij ditmaal uw onderzoek aanvangen in Abrahams tijd of omgeving, of liever in de dagen toen hij nog Abram heette, of in de taal zijner vaderen Aboe Ramoe. Ga derhalve met mij hem tegen, nog eer hij de Jordaan is genaderd of voor een wijle in het Kanaanitische WestJordaanland zijn tenten heeft opgeslagen. Zie hem met de zijnen in Haran.

II.

Nabij de geweldige muren van de groote stad Haran in het land, dat door den Babyloniër Xahrina en door den Egyptenaar Mitanni genoemd wordt, terwijl zijn eigen bewoners het (evenals de Hebreeën later) Paddan-