Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij sints jaren, dat de weg naar Kanaan langs Haran voeren kon. En juist van dit Haran wisten zij veelmeer, omdat Ur en Haran sints onheugelijke tijden nauw verwant en verbonden waren. Wie, met zeker heimwee in het hart, Ur !) heeft verlaten, vindt in Haran een Ur in het klein, een tweede Ur, terug. Green andere stad, zoover Babylonische wetenschap of ervaring reiken, heeft zóóveel overeenkomst met Ur als Haran. En grooter lofspraak is immers voor een echten zoon van Ur niet denkbaar, dan een plaats te beschrijven als gelijkvormig aan zijn roemruchtig en schitterend Ur?

Maar dit Ur staat in deze dagen van Teracli en Abram niet meer op het toppunt zijner macht. Het maakt nu slechts een deel uit van het rijk van Babel2), Sumer3), en Akkad 4). En dit rijk is onderworpen aan de heerschappij der Elamitische Koningen, zoodat de tijd nadert, waarop Chammoerabi of Ammoerabi 5), de Koning van dit rijk van Sumer als bondgenootschappelijk onderdaan een Elamiten-Koning zal moeten vergezellen naar de landen tusschen de Jordaan en de Roode Zee.

Begrijpelijk is derhalve, dat onder de lieden van Haran gissingen rondloopen, die het uitgaan uit Ur van dit Babylonisch geslacht toeschrijven aan de Elamitische overheersching. Anderen mogen wellicht uit de in hun oog zoo vreemde houding van Terach's zoon Abraham tot hun Babylonischen tempel afleiden, dat er redenen van religieusen aard mede kunnen in verband staan.

Maar gissingen zijn onzeker. Niet onzeker echter is,

1) Het latere Mugheir bevat er de puinhoopen van.

2) Of Balbal; zie blz. 4.

3) Het Sinear van Genesis 10 en 11.

4) Genesis 10 : 10.

5) Amraphel (Septuaginta: Amarphal) Koning van Sinear; Genesis 14 : 1 en 9 •ook wel Ammoerapil of Ammoerabi-El genoemd op de spijkerschrifttafelen.

Sluiten