is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drijft. De Oostenwind, die meer in andere jaargetijden waait, brengt des zomers veel lastig stof; maar de Zuidoostenwind veroorzaakt de meeste ontstekingen, evenals hij wat te velde staat verzengt.

Uit dit alles begrijpt Gij wel, dat Jerusalems hooge lio-o-ins. 2433 voet boven de Groote Zee en 3646 voet boven de Zoutzee, er het klimaat aanmerkelijk gezonder maakt dan anders uit deze warme streek zou te verwachten zijn. Ons oog ziet echter van dit hoogteverschil niet zoo veel. Want wel is de gemiddelde hoogte van Jerusalem op 2433 voet te schatten, maar is gindsche berg in het Zuiden niet ongeveer 2393 voet? Is die Oostelijke berg niet op 2519 voet berekend? En wordt de hoogste verheffing van het .Terusalemsche hoogland niet op ongeveer 2750 voet geschat? Terwijl de door het beroemde Heiligdom gekroonde berg bijna 2300 voet mag zijn >

Toch moet Gij dit klein verschil in hoogte weer niet al te klein achten. Zie maar, nu Gij nader komt, hoe eigenaardig de gedaante van dit terrein wordt door de diepe insnijdingen, die de verschillende bergen scheiden. Een eentonig plateau is het, welbezien, hier toch niet.

Zie maar eens dat diepe dal, waardoor gindsche stroom zijn weg zoekt. En zie dan eens daar aan den overkant, neen, niet aan de stadszijde! Ik meen juist tegenover de stad! Zie nu eens van de stad af! — —

Blijft Uw oog stadwaarts turen? Verstaan wij elkander niet, evenals die bouwlieden in het land der Kassiten, der Chaldeeën en der lieden van Sumer, van wie onze voorouders ons verhaald hebben? Waarlijk, indien wij moesten torenbouwen als zij, de uitkomst zou ook wel Balbal1), dat wil zeggen „verwarring", mogen heeten.

1) Zoo wordt Babel gespeld op den in 1894 door de Morgan opgegra\en tempel van Kom Ombo in Egypte, bevestigend de veelbestreden liijbelsche verklaring van dezen naam. Zie Hoofdst. I. Prof. A. H. Sayce vond en