is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gosen, krimpt de maclit van Jerusalems Koningen met snelle toeneming in.

Eens waren zij lieeren van een uitgestrekt gebied in het Westen naar Noord en Zuid, en waren zelfs de Koningen der Kikkar hun onderworpen, zoodat zelfs de Jordaanvallei hen eerde. Maar sedert de 18',e dynastie in Egypte de Hvksos-overheersching verving en deze Hak Sjasoe van Memphis naar Tanis of Zoan en vandaar naar Pelusium of Avaris terugdrong, om hen eindelijk geheel uit Egypte uit te drijven, is voor Jerusalems Priesterkoningen een slechte tijd aangebroken.

Thothmes I dringt !) met zijn geweldige legers Palaestina binnen en verovert Palaestina en Mitanni of Naharina 2), na een geweldigen strijd bij Megiddo en menigen anderen veldtocht, waarbij hij zelfs met de van Kappadocië Zuidwaarts gedrongen Hethiten in aanraking komt. Thothmes 111 volgt hem op dat spoor. Zelfs Karchemisj en Kadesj, de Noordelijke en de Zuidelijke heilige hoofdsteden der „ Groote Hethiten", gevoelen de macht der Pharao's en ook de „ kleine Hethiten ", gelijk de zich noemende „zonen der zon" de Hethiten in Zuidwest Palaestina noemen, worden niet onopgemerkt gelaten. En de „ zonen der zon" zetten den strijd voort door de Hethiten oorlogen van Thothmes IV en Amenophis III. Maar deze laatste wordt innerlijk onzichtbaar overwonnen door de Hethiten, de dienaren der gevleugelde zonneschijf. De Aziatische gemalin van Amenophis III weigert haar aanbidding aan Egypte's goden, en voedt haren zoon op tot een dweepziek vereerder van de gevleugelde zonneschijf, die men overal (van den Euphraat tot aan de kusten van KleinAzië) op de monumenten der Hethiten aantreft. Te ver-

1) Omstreeks 1600 vóór Christus.

2) Mesopotamië.