is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staande, met een onder de kin gesloten halsband en een Hethitisch hoofddeksel. Een reeks steenen leeuwen in twee gelederen, met de aangezichten naar elkander toegekeerd, vormen den toegang tot de Koninklijke poort. Hethitische hiëroglyphen ontbreken natuurlijk niet, en zoowel de gevleugelde zonneschijf als den Hethitischen 1) dubbelen adelaar vindt Gij als ornament bij herhaling aangebracht. Hier en bij ander Hethitisch beeldhouwwerk trekt het terecht Uw aandacht, dat vaak allerlei hoofden van dieren telkens den achtergrond opvullen; en dat het beeldhouwwerk telkens hoog ligt op den steen of opgedreven is in het zilver, in plaats van uitgehold of ingedreven te zijn, gelijk in de overblijfselen van Jeruzalems oudere kunsttijdperken.

En wat rijkdom van meubelen en huisraad en versierselen geeft dit paleis zijnen bezoekers te aanschouwen! Waarheen het oog zich maar wendt, telkens rust het met welbehagen op sierlijke voorwerpen van weelde en smaak. Olifantstanden en voorwerpen van fijn ivoor, kunstig bearbeid. vindt Gij alom, koperen stieren als godenbeelden, gouden platen, gouden ketenen, koperen kommen, koperen bekers en ringen in menigte. Ook ijzeren artikelen, en hierbij komt weêr meer de eigenaardigheid uit van den Kanaaniet. Maar daarentegen blijkt weêr in het vele en kunstig bewerkte zilver de voorliefde van de Hethiten voor dit metaal, dat hun Noordelijke stamverwanten opdelven uit de mijnen van Klein Azië. Evenwel zijn zij ook van zwart kristal, blauw kristal, en tal van edelgesteenten volstrekt niet afkeerig. Zij graveeren deze zeer fraai. En toonen daarbij telkens weder, wèl bij Babylonië's kunst ter leering te zijn geweest; maar tóch

1) Langs allerlei overgangswegen van de Hethiten tot Kussen en Duitschers gekomen, naar het schijnt.