is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu bergt men de tenten en liun inhoud. De daken en zolderingen worden afgenomen, beginnende met de tent van Jakob, welker plaats in het tentleger als eerste tent ter rechterhand bij bet binnenkomen van de legerplaats, IJ reeds zou getoond hebben, dat het de tent van het opperhoofd is, ook al wees niet afwijkende kleur, fijnere stof en menigerlei versiering, die deze groote tent kenmerken, het U aan. De tenten daarbij, waarmede men ook reeds bezig is, zijn die van Jakobs vrouwen. En nu begint men ook al met het losmaken van gindsebe aangrenzende tentengroep. De Hebreeër, die met gekruiste beenen rustig neergezeten onder het door palen ondersteunde opgeslagen (afdakvormend)deel van zijn tentdoek, kan gezegd worden „ in de deur der tent te zitten", zal zich wel niet lang meer in zijn rust verheugen, zoomin als gintsche neergehurkte slaven, die in eerbiedige houding wachten, totdat hij zal opzien van het tafeltje met weeke klei, waarin hij eenige spijkerschriftaanteekeningen schijnt te maken.

Neemt het ronde stuk leder, dat tot tafel dient, weg. Trekt het koord, dat door ijzeren ringen aan zijn rand loopt, strak aan, zoodat de tafel als een zak kan gehangen worden aan een kameelenvracht. Neemt uit de vrouwenen dienstboden-afdeelingen de gereedschappen weg en al wat nog is achtergelaten. Is er soms ook een zak in een der tentgordijnen? Och, onderzoekt dan even of er niets in is achtergelaten. Zijn de kleine metalen tafelblaadjes en de losse voetstukken al geborgen? Er is toch goed voor de lampen gezorgd? Het voedsel, en de wisselkleederen, en de sieraden en de olie, zijn gelukkig al lang geborgen. Ook de houten en albasten uitgeholde hoofdkussens reeds? Daar hebben ze waarlijk de harige korenzakken en de geitenvellen met melk en stremsel nog laten liggen! Neem meteen de wijnzakken mede; dat er geen waterzakken achterblijven, daarvoor zorgt