is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs in de herhaling der tien geboden het vijfde gebod als volgt met het belang der slaven gemotiveerd »): „ opdat Uw slaaf en Uw slavin ruste gelijk als Gij. Want (tij zult gedenken, dat Gij een slaaf in Egypteland geweest zijt en dat Jehova, Uw God, U vandaar heeft uitgeleidt door een sterke hand en door een uitgestrekten arm. Daarom heeft U Jehova, Uw God, geboden, dat

Gii den Sabbathdag houden zult."

Voor de Hebreeën is het gezin een geheel. En deelen van dat geheel, leden - zij het dan ook min sierlijke van dat lichaam — zijn ook de slaven. Vandaar vaak de groote vrijheid der huisslaven en der ingeboren Vandaar ook hun deelen in de religieuse handelingen hunner bezitters. Zoo wordt het vieren der groote feesten 1 aschen en Ongezuurde Brooden, Feest der weken, en Feest deiLoof hutten , óók 2) op de slavenbevolking toepasselijk verklaard: „Gij zult vroolijk zijn voor het aangezicht van Jehova, Uw God, Gij en Uw zoon, en Iw dochter en Uw slaaf, en Uw slavin, en de Leviet, die m Lw poorten is, en de vreemdeling en de wees, en de weduwe, die in het midden van U zijn, in de plaats, die Jehova, LTw God verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen. En Gij zult gedenken, dat Gij een slaat gewees^ ziit in Egypte; en Gij zult deze inzettingen houden en doen.

En ifllijken geest heeft Jehova'. Wetboek voorschriften -egeven aangaande de religieuse maaltijden bij offers, tienden, en eerstelingen 3): „ Gij zult in Uw poorten niet mogen eten de tienden van Uw koren en van w most, en van Uw olie, noch de eerstgeboorten van Uw runderen en van Uw schapen, noch eenige Uwer geloften, die Gij zult hebben beloofd, noch Uw vrijwillige otters,.

1) Deuteronomium 5 : 14 en 15.

2) Deuteronomium 16 : 1 15.

3) Deuteronomium 12 : 17, 18.