is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewapening door Koning Nguzzijali 1)! Vóór dien tijd — zelfs nog tijdens Koning Asa, den grooten en gezegenden overwinnaar der Koesjieten en der Libyërs — hadden alleen de voornaamsten des legers helmen en pantsers, en de overigen hun gewoon gewaad benevens schilden, rondassen, en speren en hogen. Maar Nguzzijali voerde bij de schilden, speeren, bogen en slingers ook helmen en pantsers voor geheel het leger in. En zoo flikkert nu alles van den rijken zonneschijn, die van het Zuid-Westen in al de glanzende helmen, blinkende kolders, schitterende kurassen, ja zelfs in eiken ring of elk stuk metaal van geschubde pantsers of geringde maliënkolders zich spiegelt, zoowel als in de punten der speren, in de platen der beenstukken, in het beslag der strijdwagens en in het tuig der paarden. En elke trompet, die bewogen en elk zwaard, dat ontbloot wordt, worden ook op hun beurt uitgangspunten voor tal van kleine zonnestralen en liclitflikkeringen, vermeerend nog de reeds bijna verblindende schittering.

Al naar de trompetklanken bevelen of de seinvlaggen wuiven, vlechten soms allen zich samen tot een kluwen van onbegrijpelijke verwarring onder oorverdoovend woedend uitbrullen van het vastgestelde krijgsgeschrei, en ontplooien zich straks weêr tot rustig en ordelijk heentrekkende , naar de wapenen geordende benden.

De enkele vergissingen ontgaan niet aan den scherpen veldheersblik der leiders. Zijn zij ernstig dan worden de onderbevelhebbers opgeroepen en nader onderricht; daarna de signalen herhaald en de fouten door nauwlettende oefening hersteld, totdat daarin niets meer te berispen valt. En altijd nieuwe teekenen geven de trompetten. „ Aanvallen" — „ terugwijken" — „ zich samentrekken" —

1) 2 Kronieken 26 : 14.