is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de open ruimte voor een der voornaamste tenten. Wat zou daar te doen wezen?

„ Iets dat voor ons allen van groot gewicht kan wezen zegt Jonathan, de hoofdman over honderd, die met ons medegaat. „Indien mij niet alles bedriegt, brengen de afgeloste poortwachters twee gevangenen op. En het schijnen twee, die niet bij elkander behooren. Het is althands voor den eenen te hopen. Ik ken hem wel; hij is uit den stam van .luda en heet Jarieb. Maar die andere is geen zoon van Juda, daar ben ik bijna zeker van; en indien dat zoo is, dan begrijp ik wel, waarom men hem naar den overste der zwaargewapenden voert."

Wij zullen dan maar medeloopen, indien Gij het goedvindt , en zoo vlug mogelijk door de menigte naar voren di ingen, al gaat dat niet zeer snel of gemakkelijk.

Tegen den tijd van ons in de voorste rijen komen is dan ook de ondervraging van Jarieb en zijn begeleiders \iij ver gevorderd. Hij heeft een der gezondheidsvoorschriften !) overtreden, die voor de legeringen van Jehova's stlijders verordend zijn, en is daardoor tot de wachters in zijn nabijheid in min wensclielijke betrekking geraakt, zoodat zij hem in hechtenis genomen hebben, en nu bij hun aflossing hem opbrengen voor den Overste van hun wapen.

Jarieb ontkent niet. De zaak is dus spoedig af te doen. En dewijl zijn vergrijp niet van zeer ernstigen aard is geweest, en hij als een dapper strijder en goed zoon van Juda bekend staat, komt hij er at met een ernstige berisping en een lichte straf.

Wanneer Jarieb is heengegaan, en de wachters, die hem hadden voorgebracht, naar het eerste gelid der nieuwsgierig wachtende menigte zijn teruggeweken, stellen

1) Deuteronomiuni '23.