is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoewel anderen beweren, dat de verhouding juist omgekeerd is.

Natuurlijk is er veel veranderd na de splitsing der twaalf stammen; en wederom na de vernietiging van liet rijk van Samaria. Maar de beambten zijn niet minder talrijk geworden, en de lasten waarlijk niet lickter.

De vooi-naamste der niet met krijgszaken belaste beambten is de ') Mazkier. Dit ambt van Kanselier wordt op het oogenblik door .Toaach den zoon van Joachaaz 2) bekleed. De naam „de in gedachtenis brengende" wijst wel aan, hoe zeer belangrijk zijn ambt is. Op hem volgt in rang Sjaphaan de zoon van Atsaljahoe; die op dit oogenblik de voornaamste Staatssecretaris is. De Hofmeier3) is almede een hoogst gewichtig persoon; terwijl de Overste der schattingen 4) natuurlijk een der grootste hoogwaardigheidbekleeders is. Ngasajah 5) wiens bizondere titel is „ Knecht des Konings", blijkt reeds door dien titel boven 's Konings andere knechten te staan als des Konings knecht bij uitnemendheid. En den gouverneur van Jerusalem, den Stadsoverste 6) Mangasejahoe zal toch wel geen onzer kunnen of durven gering achten?

Van de Priesters en de Leviten en den Hoogepriester spreek ik natuurlijk op het oogenblik niet; die bebben hun eigen kring, hun eigen werk, en hun eigen inkomsten. En zijn in geen geval knechten des Konings in huu ambt. gelijk wijlen Koning Nguzzijah 7) tot zijn vreeselijke schade heeft moeten ervaren. Ik spreek nu alleen

1) 2 Koningen 18 : 37.

2) 2 Kronieken 34 : 8.

3) Jesaja 22.

4) 2 Koningen 20 : 24.

5) 2 Koningen 22 : 12.

6) 2 Kronieken 34 : 8.

7) 2 Kronieken 26.