is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten daarom binnen ons gebied te blijven, ons niet te mengen in de toestanden aan de andere zijde der Oranjerivier, en naturellen en Hollanders alleen te laten, om hun zaken zelf te regelen!" Ook de Vrijstaatsche Boeren hebben het ondervonden, dat met de Basoeto's niet te spotten viel. Jaren lang hebben ze een strijd op leven en dood tegen hen moeten voeren en nog altijd moeten ze naar dien kant een oog in het zeil houden. Intusschen verschaften ze den Boeren in het jaar 1899 een niet te versmaden voordeel, door hun een dertigduizendtal paarden voor den oorlog te verkoopen. Toen Engeland een bod kwam doen, was de koop al voltrokken.

Ziedaar de stichting van de beide zusterrepublieken in Zuid-

Afrika. Oranje-Vrijstaat is sedert voortdurend onafhankelijk gebleven; de Zuidafrikaansche Bepubliek had het ongeluk, later onder de Britsche vlag te komen. Maar.... slechts voor korten tijd; want zie, vier jaren zuchtte de Transvaalsche Leeuw onder het juk van den gehaten rooinek; toen verbrak hij de kluisters en vocht zich vrij.

lloe vier jaar lang Die dwangjuk bang Ons skouwers liet gedruk;

Maar hoe na terging, smaad en I10011,

Ons vaders God ons hulp betoon,

En lloe Hij self, die God der goön,

Verbreek die dwinglands juk.

Ons vrije vlag Geef nou ontsag,

Die vierkleur waai in eer,

Kn wapper o'er die Republiek ;

Geen mag, geen lis, geen politiek Van Kati'er, Brit of Jingo-kliek Haal ooit die vlag weer neer!

Het jaar 1853.... een zware slag trof de Zuidafrikaansche Republiek in de eerste dagen harer zwakke kindsheid: Andries Pretorius en Hendrik Potgieter, de beide beroemde leiders, die goed en bloed hadden geofferd om hun geliefd volk van den ondergang te redden, stierven kort na elkander. Inderdaad, er zijn weinig mannen in Zuid-Afrika geweest, die in zulke hooge mate den welgemeenden dank van hun volk verdiend hebben als zij. Was het wonder, dat jong en oud, Boer en Inboorling, weende, toen deze trouwe vaderlanders grafwaarts gedragen werden ?

Laat ons een oogenblik stil staan bij deze kloeke veteranen en aan Andries