is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollandsch vertrouwd. Hij was zoowel in Holland als Engeland geweest; aan de Leidsche en Londensche hoogeschool had hij gestudeerd en aan beide had hij de examens der rechtsgeleerde faculteit afgelegd. Jan Hendrik Brand was alzoo een man van wetenschap. Maar hij was meer dan dat: — ook man van opvoeding en ervaring, iemand met wilskracht, energie en onkreukbare eerlijkheid. Geen geldzoeker was hij, en evenmin was het hem om eerbejag te doen. Men kon er stellig op rekenen, dat hij eiken ontrouwen ambtenaar onverbiddelijk zou afzetten, dat hij waken zou voor een onpartijdige rechtspleging en de belangen van het onderwijs zooveel mogelijk zou behartigen. Ook mocht men vertrouwen, dat hij den Kalfers het noodige ontzag zou weten in te boezemen; met de krijgshaftige Basoeto's had hij liet immers ook wel klaar gespeeld. Een man voorts, die kon omgaan met -vreemde gezanten, met koningen en keizers, maar ook met den minste des volks, een man, vroom, vroed en kloek. Kon men werkelijk geschikter candidaat uitkiezen? Jan Hendrik Brand president van de Zuidafrikaausche Republiek en — het land was gered, de crisis opgelost, met hope mocht men de toekomst tegemoet gaan. Helaas!... wat men niet voorzien had, gebeurde.... Brand bedankte voor den presidentszetel. Wel deed men alle mogelijke moeite om hem te bewegen, zich de keuze te laten welgevallen; men gaf hem bovendien te kennen, dat beide republieken haar afzonderlijk bestuur zouden behouden;... doch het mocht niet baten; — Brand bleef bij zijn eens genomen besluit. Dat was een treurige tijding voor de hoopvolle Transvalers! Zwaarder slag kon er op dat oogenblik niet komen. De groote vraag was nu: wie zou er thans president worden? Er bleven nog twee candidaten over: het waren Burgers en Robinson. De laatste had heelemaal geen kans; alzoo werd de moderne predikant Thomas Franco is Banjers met overgroote meerderheid van stemmen tot staatspresident verkozen. Hij hing de toga aan den kapstok en werd den 1 Juli 1872 met groote vreugde en geestdrift te Pretoria ingehaald en beëedigd. Een enkel woord over den man, die in de plaats van den kloeken Jan Hendrik Brand geroepen werd om den Augiusstal van de Zuidafrikaansche Republiek te zuiveren:

De naam Banjers was in het jaar 1871 door geheel Zuid-Afrika bekend. Gesproten uit een boerenfamilie in Graaft' Reinet, toonde hij op jeugdigen leeftijd zooveel weetgierigheid en talent, dat eenige vrienden hem in staat stelden zich aan de studie te wijden. Daarop ging hij naar de universiteit te Utrecht en werd later predikant te Hanno-