is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sing ook Piet en F runs Joubert,

Ter eer.

Laat die nageslagte ver

Nog leer:

Om hul naam in eer te hou,

Rn, so's hul op God vertrou.

Noem Cronjé, Pretorius, Brits,

Al die helde an die spits.

L'otchefstroom, Pretoria's vlek,

Broukersspruit en Langenek,

Van Sehuinshoogte en Spitskopstop Haal die dappre dade op!

Den 8 Augustus 1881 was het een feestdag voor de Zuidafrikaansche Republiek. Van heinde en ver waren de Boeren naar Pretoria gekomen, om tegenwoordig te zijn bij het hijschen der trouwe Vierkleur. Daar buldert een kanonschot!... Breed en statig ontplooit zij zich, de Vlag der vrome Trekkers, boven de hoofden der jubelende menigte. »Kent gij het Volk vol heldenmoed?" ... klinkt het door het luchtruim ... luide jubelkreten stijgen opwaarts! 't Was een treilend oogenblik: — Grijsaards en jonge mannen schudden elkander de hand; tranen van blijdschap blinken in de oogen der stoere veteranen. Daar opeens wordt het stil, doodstil onder de menigte: Piet Joubert, de held van Amajuba, heeft het woord genomen. »Laat ons die vlag eerbiedigen !" drukt hij zijn mannen op het hart; «laat geen daden van achteloosheid, van wanordelijkheid of ongehoorzaamheid haar bezoedelen! Onder die vlag wordt volledige bescherming toegezegd aan iedereen, wie hij ook zij, Burger, Uitlander en Kaffer! De vrijheid en onafhankelijkheid, die ons zoo dierbaar zijn en ons rechtmatig toebehooren, worden ons heden teruggegeven. Wij verkondigen dit niet met trompetgeschal aan de wereld; maar willen onzen God er voor danken, die ons in staat heeft gesteld te zeggen: »Tot hiertoe en niet verder!" — Goddank, het volk was vrij; en daar woei de wapperende Vierkleur weer ongeschonden onder Gods helderen hemel over de onafhankelijke Republiek. Vrij en eerlijk woei zij; niet alleen eerlijk, maar met eere gekroond. Al zag men het niet, toch waren in twee maanden tijds voor eeuwig en altijd op die vlag geschreven de namen Bronkhorstspniit, Lang's-Nek, Sehuinshoogte en Amajuba, en daaronder de namen Joubert, Cronjé en Smit, Kruger en Pretorius, Jorissen en Bok. Met roem was Oom Paul met zijn volk uit het strijdperk getreden. Zie, daar trekken zij

12