is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goud zou hem daarbij uitstekend van dienst zijn. Hij gin<; nu eerst naar Engeland terug, behaalde er een academisehen graad en, in Zuid-Afrika opnieuw voet aan wal gezet hebbend, kostte het hem weinig moeite om een zetel in het Kaapsche Parlement te bezetten. In dien tijd wist hij de volle sympathie van de Hollandsche Afrikaanders te verwerven en deed zich kennen als een beslist tegenstander van Engelands politiek in zake het naturellen-vraagstuk. Vol bewondering voor het roemrijk verleden der vrijheidlievende Boeren, stelde hij levendig belang in hun geschiedenis, en zijn vette beurs was steeds disponibel om historische onderzoekingen te steunen; zelfs liet hij op eigen kosten

De liroote Schuur, landhuis van Cecil John Rhodes te Kondebosch.

door een deskundige in de Lissabonsche archieven alles copiëeren? wat van belang kon zijn voor Zuid-Afrika's historie; en alle voorwerpen, voor Zuid-Afrika van eenige geschied- of oudheidkundige beteekenis, werden door hem, ten koste van veel geld vaak, opgekocht en verzameld in zijn weelderig ingerichte woning, »de Groote Schuur te Rondebosch." — Die goede heer Rhodes! De Boeren in de Kaapkolonie droegen hem op de schouders; — bij de Engelschen stond hij daarentegen destijds lang niet in een goed blaadje.

Intusschen was Oom Paul zoo verstandig, den gullen Engelschman

13