is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. Behendig wist hij allerlei gezochte grenskwesties op te werpen; het gevolg' was, dat de aldaar wonende Boeren naar hun oorspronkelijk land terugtrokken, zoodat hij de handen vrij had. En terwijl het kalïerlioofd Khama onder Britsche protectie geplaatst werd, wist de Britsche regeering, door Bhodes geleid, van Lobengula de belofte te verkrijgen, dat deze zonder Engelands goedkeuring niets van zijn land vervreemden zou. Heer Bhodes bezat geld; maar meer dan dat, hij had overal zijn spionnen op den loer liggen, die hem in zijn heerschzuchtige plannen trouw ter zijde stonden. De voortvarende intrigant, volleerd in de kunst van veinzen, was Oom Paul zelfs te slim af. Bewoog Krugers politiek zich om Delagoa-baai, Rhodes' taktiek was: »De sleutel tot de oplossing van het Zuidafrikaansche politieke raadsel ligt in het binnenland!" En terecht merkte hij op: «laten we de Transvaal en d'Oranje-Vi ijstaat aan hun lot overlaten; ik geloof, dat die staat welke Bechuanaland en Matabeleland bezit, eindelijk ook Zuid-Afrika zal bezitten!" Langzamerhand kreeg heer Rhodes de handen in het noorden vrij, en nu vormde hij een groote maatschappij onder bescherming van de En-

..1 ... ... T \ TT» 1 .1

invloed zou door de nieuwe compagnie aanzienlijk versterkt worden, zonder dat de regeering last had van kostbare oorlogen of uitgebreide administratie. Den 29 October 1889 stond de regeering het Charter toe; vele aanzienlij ke Engelschen werden lid van de »New Chartered Company" of namen er aandeelen in, in de hoop, dat weldra het goud bij hoopen in hun zakken zou vloeien; met een kapitaal van één millioen pond sterling kon de maatschappij

l)r. Leander^Jaineson.

haar speculatieven arbeid aanvangen. Thans zou men het beloofde land in bezit gaan nemen, straks zou men den blik nog verder noordwaarts slaan: — Cairo en Kaapstad moesten elkaar de hand