is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK He Taal (ler Boeren.

Een ieder Natie het sijn Taal,

Ons praat van Kaap tot in 1 ransvaal,

Wat almal maklik kan verstaan;

Wat gaat die ander tale ons aan?

Ons praat so's Pa en Oupapa,

Die Landstaal van Suid-Afrika.

Hoe de kloeke Boeren van Zuid-Afrika strijden, overwinningen behalen, zich terugtrekken, convooien vermeesteren enz. enz we mogen veronderstellen, dat zulks voor de lezers geen geheim meer is: do schandelijke oorlog van den jare 1900, door de gewetenlooze Britsche miffionairs uitgelokt, heeft althans een lichtzijde, dat „1 heel wat degelijke kennis omtrent Zuid-Afrika in vreemd en eigen verspreid is. Vau de Tml der Boeren hebben we mtusschen zoo heel veel „iet vernomen. Zoo af en toe maakten wij kennis met een Boerengedicht van Sannie of met een Bóeren-uitdrukking als b.y. >,We gaan een bietje Engels skiet!" Ook het woordje „hom" trok meermalen onze aandacht.... verder kwam het evenwel niet. We meenenJan ook een goed werk te verrichten, hieromtrent wat meer 1.cht Jnder het volk te verspreiden, en zullen eenige grepen doen uit het BoerenProza en de Boeren-Poëzie, na eerst enkele algemeene beschouwingen

daaraan te hebben laten voorafgaan.

Toen de Hugenoten aan de Kaap kwamen, stond deze onder het

bestuur der Oostindische Compagnie, gelijk we berei s opgemer

hebben, een zeer despotische regeering, meer gelijkend op de dictatuur

van een oorlogsschip of Russische kazerne dan op eemgen andeien

regeeringsvorm. De Compagnie besloot al dadelijk e ranse a

door de vluchtelingen gesproken werd, af te schaffen en ooi o an su

„ , , j tw wü den oorloe het laatste behandelen, geschiedt

uit een pract.sch oogpunt. Niet slecht dat o er P omstandigheid onze vrienden

w—w i. - i;'

in Zuid-Afrika komt helpen, en de *tru<l alsnog eeu s