is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Transvaalsche Boer evenals ieder ander wereldling den strijd om liet bestaan niet langer kunnen ontgaan. Dan zal hij zijn plaats, die thans duizendtallen bunders groot is, teruggebracht zien tot evenveel honderdtallen, ja wellicht tientallen hectares. Dan zal ook hij moeten werken, hard werken wellicht voor zijn dagelijksch brood. Maar tegelijk zal er een geduchte verandering plaats hebben in den economischen toestand van het land. Want niet langer zullen landbouw en veeteelt de hoofdmiddelen van bestaan zijn, maar ook de nijverheid zal wonderen verrichten. Hier toch liggen vlak onder de oppervlakte de benoodigde steenkolen, hier ligt het ijzer voor het grijpen, hier zijn tal van grondstoffen aanwezig. Wegen zullen worden aangelegd, spoorbanen ontworpen,

fabrieken gesticht, handelsbeurzen gebouwd Zuid-Afrika zal éerlang

groot en machtig worden. Het zal Albion verdringen, Amerika op zij streven, het zal eenmaal wellicht de eerste Wereldmogendheid worden — dank zij den enormen rijkdom van het Land van den ouden Heer Kruger, het Land Kanaans, door Jehova vijftig jaar geleden geschonken aan de onbeschaafde maar reine zwervers, voor wier zonen — gelijk zij — trouw en deugd grooter, edeler sieraden zijn dan goud en diamant.

Onze reis door de beide Boerenrepublieken is ten einde. We willen thans een bezoek brengen aan de Diamantvelden en Goudmijnen van Zuid-Afrika. Overtuigd aJs wij zijn, dat goud en diamant de twee machtige factoren vormen, die we als oorzaak van dezen ellendigen oorlog hebben aan te merken, mag een dergelijk onderwerp in «Het Land van Kruger en Steyn" niet ontbreken.