is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken heeft men toen hier doorleefd! Iloe heeft het Nederlandsche volk

in die benauwde dagen tusschen hope en vrees gedobberd! Helaas,

overwinningen zijn behaald, maar ook nederlagen zijn geleden. Kostbare mensehenlevens zijn gevallen op het veld van eer onder het staal van de Britsche hyena's; Joubert is den Boeren ontrukt, Cronjé in ballingschap gezonden naar het ongezonde Sint-Helena! 't Waren harde slagen, die op de hoofden der zonen van Kruger en Steyn neerkwamen ; 't waren slagen, die ook ons troffen. Met hoeveel geestdrift en vreugde werd hier te lande de waardige Bóeren-Deputatie: de heeren Fischer, Wolmarans en Wessels door het volk begroet! Èn in de residentie, èn in de hoofdstad, èn te Rotterdam steeg de opgewondenheid ten top; het waren oogenblikken, die nimmer vergeten zullen worden! — Het getij kenterde. De Boeren werden teruggedrongen naar Bloemfontein, naar Winburg, naar Kroonstad. Iloe vurig hoopte men ten onzent, hoe stellig geloofde men het, dat ze althans aan de Vaal zouden stand houden! Helaas, 't mocht niet zoo wezen, de overmacht was te groot — zelfs de Goudstad en de residentie vielen in handen van de rooies. De grijze Kruger vluchtte, neen begaf zich naar Machadodorp, naar Waterval; de trouwe Reitz volgde hem; en Steyn, de edele President van den Vrijstaat, trok zich met zijn getrouwen in de bergen terug, 't Was of het noodlot de zonen van Kruger en Steyn achtervolgde. Maar wat er niet verflauwde ondanks dat terugwijken der Boeren, trots de hatelijke verdachtmakerijen van Engelsche zijde.... de sympathie deiNederlanders! Integendeel — het millioen, door het volk van Neerland bijeengebracht, groeit met den dag aan, de giften voor de krijgsgevangenen blijven nog altijd door toestroomen, de Nederlandsche doctoren en verpleegsters bieden nog steeds hun zoo zeer op prijs gestelde diensten aan Wat ook de uitslag van den oorlog moge

zijn, — de band tusschen Neerland en Zuid-Afrika is er krachtig door aangehaald. Voordrachten zijn gehouden, populaire werken geschreven, de kennis van Zuid-Afrika is het eigendom van Neêrlands kinderen geworden; en bij elke feestelijke gelegenheid, op bruiloft en kermis, klinkt het frissche «Kent gij dat volk vol heldenmoed" naast het statige »Wien Neêrlandsch bloed" en «Wilhelmus van Nassauwe".

En hoe is het ledenaantal van de Nederlandse!) Zuidafrikaansche Vereeniging ^uitgebreid!

Dk Nederi.anusch Zuidafrikaansche Vereenigtng haar mogen

we niet vergeten, nu het «Neerland en de Boeren" aan de beurt is, hulde brengend tegelijk aan de Nederlandsche Zuidafrikaansche Spoor-