is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geschiedt door die voor het bloote oog onzichtbare ziektekiemen welke onmiddellijk van den een op den ander overgaan (contagieuse *) ziekten), of door dergelijke kleine organismen die eerst in den grond een zeker ontwikkelingstijdperk moeten doormaken en daarna pas anderen ziek kunnen maken (mias■ matische") ziekten). Mazelen, roodvonk, diphtherie, kinkhoest, syphilis, longtering behooren tut de eerste soort. Patiënten die aan eene dezer ziekten lijden, leveren een gevaar op voor hunne omgeving, en het is bekend hoe door besmetting van één geval eene heele streek geteisterd kan worden. Men noemt de ziekte dan epidemisch- Cholera en ingewandstyphus zijn niet besmet-173 telijk en kunnen dus niet door directe besmetting tot eene epidemie aanleiding geven; de uitwerpselen dier patiënten echter, die de ziektekiemen bevatten, kunnen bij onvoldoende zorg de ziekte onmiddellijk overbrengen of, doordat de bacteriën zich in den grond vermeerderen, door middel van vergiftiging van het drinkwater weder andere menschen ziek maken. De tusschenpoozenae koorts, de malaria, wordt slechts door bemiddeling van den grond voortgeplant en is dus eene zuiver miasmatische ziekte. Zij onderscheidt zich daarenboven van de beide vorige ziekten door de eigenaardigheid, dat haar ziektekiemen niet overal tieren kunnen; slechts in lage, moerassige streken kunnen zij zich in den voor den mensch ziekmakenden vorm omzetten, en de malaria is daardoor dus aan bepaalde streken gebonden, is een endemisch optredende ziekte. Een aan malaria lijdende zieke is in geen enkel opzicht schadelijk voor zijne omgeving, terwijl hij zelf beter wordt indien hij zich begeeft naar een gezonder streek. Een choleralijder ecliter, die zich verplaatst, kan overal den bodem ziek maken, indien niet gezorgd wordt dat zijne uitwerpselen onschadelijk gemaakt worden.

Eene epidemie kan dus zoowel door eene miasmatische als door eene contagieuse ziekte ontstaan, eene endemie alleen door de eerste; beiden zijn echter het tegelijkertijd ziek zijn van een groot aantal menschen aan eene infectieziekte.

Vergelijk het volgende overzicht:

•) Het Latijnsclie woord contagium beteekent bsmetstof".

•*) Het Griekscbe woord miasma beteekent verontreiniging".