is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele geleerden van die meening. Anderen echter meenen dat het reeds van begin af aan een bepaalde vorm der tuberculose is, vandaar dat ik de ziekte onder deze paragraaf behandel. Het kan niet mijn voornemen zijn dit hier uiteen te zetten, wel moet ik vermelden welke rol eene oordeelkundige verpleging in de behandeling der scrophulose te spelen heeft. En dan wil ik in de eerste plaats mededeelen dat er haast geen dankbaarder ziekte in dit opzicht bestaat. Er is geen ziekelijke toestand waarin men meer nut ziet van eene veranderde en verbeterde levenswijze. Dergelijke kinderen moeten veel frissche lucht genieten, eene goede voeding krijgen, baden en beweging nemen. Ondersteunt men dit dan nog door de toediening van levertraan dan kunnen ze geheel herstellen. Vandaar het groote nut der in den laatsten tijd opgerichte herstellingsoorden en van de vacantiekolonies.

Bij velen is de levertraan berucht om haar smaak; men heeft 204 daarom getracht deze weg te nemen door herhaalde zuiveringen.

Yeel doktoren zijn echter van meening dat hierdoor ook tevens de werking verminderd wordt, daarenboven nemen jonge kinderen in den regel de ongezuiverde levertraan zeer gemakkelijk in, en voor ouderen kan men verschillende overredingsmiddelen bezigen of de bekende smaakverbetermiddelen aanwenden (melk drinken, een stukje chocolade in den mond nemen, pepermunt, enz.).

Ook de groene-zeepbehandeling die bij de locale tuberculose besproken is (zie 199) wordt soms bij scrophuleuse klierzwelling ingesteld. .

§ 6. Acute exanthemen *). Onder dezen naam worden samen- 205 gevat al die acute ziekten welke met elkander gemeen hebben het optreden van een of ander huiduitslag gepaard met koorts en algemeene ziekteverschijnselen. Men rekent er onder mazelen, roodvonk **), pokken, waterpokken, roode hond. Van geen van allen zijn de bacteriën bekend. Men veronderstelt slechts hun bestaan naar de besmettelijkheid en naar het verloop.

De verpleging van lijders aan deze ziekten heeft ook dit gemeen dat allen behandeld moeten worden in overeenstemming met de algemeene verschijnselen. Het zijn patiënten die zich ten gevolge van de koorts erg ziek gevoelen, hoofdpijn hebben, dorst en eene droge tong. Verder dat de verpl. zelve zich in acht te nemen heeft niet alleen om zelf de ziekte niet te krijgen, doch ook om haar niet over te brengen op anderen. Zij moet niet schuwen om de patiënten aan te raken; niets is voor hen onaangenamer dan juist dat door iedereen gemeden worden als

') Exanthema = uitslag.

") Ook wel eens scharlakenkoorts genoemd naar den Latijnschen naam febris scarlatina.

9*