is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwakzalverijen, komt een deel der goede resultaten, die ook de methode van Kneipp aan te wijzen heeft, op rekening van ingebeelde ziekten, een ander deel op rekening van de zucht naar iets nieuws, de hoop op verlichting bij ongeneeslijke kwalen, waarvoor men reeds alles beproefd heeft. Yeel menschen die deskundigen raad in den wind slaan, volgen een leek als hij met groot vertoon hetzelfde komt aanbevelen.

Wegens den grooten opgang, dien Kneipp's kwakzalverij een tijdlang gemaakt heeft en, hoewel in veel beperkter kring, nog maakt was ik helaas wel verplicht om hier een enkel woord over zijne methode in te lasschen; ik hoop in het vervolg bovenstaande alinea te kunnen weglaten.

259 Massage. Hoewel de massage eigenlijk reeds van ouds in de geneeskunde bestond, is zij in de laatste tientallen van jaren pas methodisch aangewend geworden. Sinds hare uitwerkingen door den vooruitgang der wetenschap eene physiologische basis hebben gekregen, is de toepassing algemeener geworden, en hoewel zij door het verschijnen van eene geheele literatuur, door het optreden van masseurs van beroep, van specialiteiten ook onder de medici tot eene aparte wetenschap geworden is, past toch ook elk arts de massage toe en eischt van zijne verpl. dat zij in de gewone handgrepen er van bedreven zullen zijn. Eene bijzondere uitbreiding kreeg de massage door den Zweedschen majoor Thure Brandt, die haar voornamelijk bij ziekten der vrouwelijke genitaliën leerde aanwenden. De zeldzaam ingewikkelde techniek met zijne daaraan evenredige nomenclatuur van dit onderdeel, maken dat eene afzonderlijke opleiding noodig is om het met succes te kunnen toepassen. Ik meen daarom er verder wel over te kunnen zwijgen.

De massage wordt op verschillende wijzen aangewend, die gewoonlijk met de Fransche namen aangeduid worden, hetgeen volkomen overbodig is, daar er zeer goede Hollandsche voor te verzinnen zijn:

1". Wrijven. Al ot met sterK drukkend wrijven met de vlakke hand of haren rand. Bij kleinere deelen wordt het eerste lid van den duim hiervoor gebruikt, maar een been kan men wel wrijvend masseeren met beide duimen, indien men de overige vingers van beide handen tot steun om het been legt (flg. 81a).

2U. Kneden. Het met beide handen opnemen van eene huidplooi, eene spier, enz., en het krachtig drukken en kneden er

Fig. 81. Massage, a. wrijven.