is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen in enkele gevallen wel een bruikbaar verbandmiddel, bijv. voor kleine PRiESNiTz'sche verbanden, echter buitengewoon duur. Om het te gebruiken, zooals wel eens geschiedt, voor zalfverbanden, waarvoor even goed elke oude lap gebruikt kan worden, is dus eenvoudig verkwisting.

304 We weten uit vroegere lessen, dat aan alles wat er niet opzettelijk van ontdaan is, ziektekiemen kleven; verbonden we een wond, die tot nog toe aseptisch was, met gaas of watten zooals ze uit de fabriek komen, gewikkeld in papier of karton, waaraan bacteriën kleven, gescheurd door handen, geknipt door eene schaar, die niet gedesinfecteerd zijn, dan zou het wondvocht dat er introk, al spoedig de slapende microben tot ontwikkeling en voortplanting brengen en vervolgens ook door voortgeleiding de wond infecteeren. Wondinfectie weten we, heeft altijd de vorming van pus ten gevolge, waardoor öf de randen uit elkander gedrongen zouden worden en dus geen reunio per primam kan plaats hebben, öf onder de huid zou de etter zich verzamelen tot een absces of een phlegmone *). Men heeft daarom gaas, watten, enz. gedrenkt met verschillende antiseptica en daarna gedroogd; verbinden we hiermede en komt het wondvocht in de aldus toebereide verbandstofifen, dan lost het antiseptische middel weder op en eventueel aanwezige microben worden gedood. Zoo heeft men in den handel gebracht: sublimaatgaas, iodoformgaas, carbol-, thymol-, salicylzuur-, pyoctaninegaas, enz. en evenzoo watten, houtwol, turfmolm, enz. met deze stoffen bedeeld. Men noemt dit antiseptische verbandstofïen, omdat hunne werking tegen de sepsis gericht is.

Maar indien er nu eens geen sepsis is? Waarom dan antiseptische verbandstofïen aangewend? Voor securiteit, ja, maar die antiseptica zijn lang niet alle onschuldig; behalve de vergiftiging van het geheele lichaam, waarop zoo heel veel kans niet is, werken ze in den regel toch prikkelend op de huid, en in den allernieuwsten tijd is men er dan ook op uit, om, indien er geen sepsis is, ook de antiseptica maar weg te laten. Aseptisch moeten de verbandstoffen en alles wat met de wond in aanraking komt natuurlijk wel zijn; we zullen straks zien hoe men dit bereikt.

Hydrophielgaas, zonder en met antiseptica bedeeld, evenzoo de BRUNs'sche watten zijn in den handel en worden afgeleverd in groote lappen of vellen, die natuurlijk in dien vorm niet voor het gebruik geschikt zijn. Om er telkens de hoeveelheid af te knippen die men noodig heeft, is te omslachtig; het is daarom het wenschelijkst om in het algemeen van alle verband-

•) Eene phlegmone is eene ontsteking van het onderhuidsche weefsel; komt er tengevolge van die ontsteking een bindweefselwand omheen, zoodat het door de hacteriënwerking in pus veranderde wondvocht afgi'kapseld wordt, dan noemt men het een absces.