is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een sterfgeval ten gevolge der narcose voor en dit kan m.i. alleen verminderen als het narcotiseeren slechts geschiedt door menschen die zich door eene grondige studie van physiologie, ziektekunde en vergiftleer er op voorbereid hebben. Ken leen, die een patiënt ziet narcotiseeren, denkt allicht dat het menscheliik lichaam als een fabriek is, waarvan men een gedeelte stil kan laten staan door even een handel om te draaien. In werkelijkheid is de zaak veel ingewikkelder, het bewustzijn kan men niet zoo maar eens eventjes a part zetten zonder tijdelijk zeer belangrijke veranderingen in het organisme teweeg te brengen, veranderingen, die nauw samenhangen met leven en dood. Als mijn persoonlijke opinie, op zuiver wetenschappelijke overwegingen gebaseerd, meen ik hier te moeten uitspreken dat een verpl., ook al heeft zij het nog zoo dikwijls bijgewoond, behoort te weigeren indien haar het narcotiseeren opgedragen wordt buiten noodzaak, d. w. z. indien de mogelijkheid bestaat een bevoegdere, een medicus, ter assistentie te roepen. Evenals bij alle medische handelingen is hulpverleenen het werk der verpl.

Dit vooropgesteld zijnde, wil ik nu een en andei mededeelen over de verschillende wijzen van gevoelloos maken. We kunnen dit op twee wijzen bereiken, öf door den patiënt het bewustzijn te ontnemen, in kunstmatigen slaap te brengen, öf door Plaa^eliik de gevoelszenuwen buiten werking te stellen. Het eerste verkrijgt men door inademing van den damp van verschillende stoffen, waarvan chloroform en aether de voornaamste zijn, en

het tweede door zeer verschillende

imuutficu. .

De chloroformdampen aan een patiënt dol te doen inademen bewerkstelligt men door chloroform te druppelen op een over neus en mond gelegd kapje van metaaldraad (fig. 139), waarover flanel, tricot of hydrophielgaas gespannen is, of in een kartonnen koker, die van binnen met een dergelijke stof bekleed is. Kort na het begin, nadat reeds een gedeeltelijke bewusteloosheid ingetreden is geraken veel patienten in een luidruchtige stemming; al naargelang van hun karakter en hunne gewoonten zingen ze, vloeken, ze lachen of gaan ze bidden, trachten zich het kapje waarop de chloroform gedruppeld wordt te ontrukken, slaan soms met armen en

beenen, gedragen zien in een yvuuiu Fig. 139. chioroformkapje. lastig. Zeer stuitend is het indien er