is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hoegenaamd geen nut meer voor hem heeft, ja zelfs in vele gevallen gevaarlijk voor hem kan worden. Als hij in het water valt of onverwacht in doodsgevaar komt, maakt hij, uit een sedert lang geërfd, hem onbewust instinct, klimbewegingen, zoodat hij, zoo hij nooit heeft leeren zwemmen, evenals een aap verdrinkt, in plaats van zich door loopbewegingen uit het water te redden, zooals andere landdieren. Kinderen, die beginnen te leeren loopen, ziet men tot schrik hunner ouders soms plotseling hooge ladders of gevaarlijke trappen opklimmen.

Dit zijn slechts enkele van de vele eigenschappen, die zijn afkomst uit den stam der menschapen ontwijfelbaar bewijzen, en welke ieder moet erkennen, die zich op een objectief standpunt plaatst.

De meeste uitloopers van den stam der Hominiden zijn uitgestorven, van welke men reeds enkele zeldzame vertegenwoordigers uit vroegere tijdperken in fossielen toestand opgedolven heeft, o.a. behalve den oud-miocenen P1 i o p ithecus, den merkwaardigen Dryopithecus uit dezelfde periode. Van de eerste werd in het mioceen van St. Gaudens in Zuid-Frankrijk aan de Noordelijke helling der Pyreneën een onderkaak en een opperarmbeen gevonden, die als de overblijfselen van een groote, aan de langarmige gibbons l) van Oost-Indië nauw verwante aapsoort moeten beschouwd worden. Gelijktijdig werd op dezelfde plaats ook de onderkaak van den Dryopithecus gevonden, die de lichaamsgrootte van den niensch moet hebben gehad. Deze Dryopithecus is in zoover van het grootste belang, daar hij naar de onderkaak te oordeelen, nog meer dan een der tegenwoordige menschapen aan den mensch verwant moet zijn geweest. Toch is het verschil in de grootte van den hoektand en van de eerste der valsche of wisselkiezen nog te aanzienlijk, om deze aap voor een middenschakel tusschen mensch en aap te houden.

Een in later tijd in Nederlandsch Indië gedane vondst,

1) De gibbons of langarmapen vormen met den gorilla, den chimpansé en den orang-oetan de hedendaagsche vertegenwoordigers van de primaten-familie der menschapen.

Reinhardt, De mensch in den ijstijd. 2