is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur is geweest, daar zijne gletschers een ontzaglijke hoeveelheid' puin over groote uitgestrektheden hebben uitgestrooid. Toch was hij, wat de uitgebreidheid zijner gletschers aangaat, niet de grootste, die Europa in den diluviaaltijd beleefd heeft; wellicht zou hij met den vierden of laatsten ijstijd vergeleken kunnen worden.

Toenmaals was de bodemoppervlakte van Zwitserland niet alleen eenige honderden meters hooger, doch tevens veel eenvormiger en had de uitschurende werking van het water en van het gletscherijs nog niet die rijke afwisseling teweeggebracht, die er de tourist heden in verrukking brengt. Het puinterras der eerste vergletschering der Alpen, dat wij het oudste dekpuin noemden, vormde bij zijne afzetting één samenhangend dek, dat tegenwoordig nog slechts op enkele plaatsen, zoo bijv. hoog tegen den Uetli bij Zürich en in het Rijndal, hier en daar in den vorm van plaatselijke grintophoopingen bewaard is gebleven.

Toen de gletschers van den eersten ijstijd weder terugweken, drong van alle zijden een bescheiden plantenen dierenleven de nog kort te voren zoo troosteloos verlaten landstreken binnen ; en naarmate het plantenkleed weder krachtiger werd en voedzame grassen, later ook loofplanten en nog later boomen weder begonnen op te treden, naarmate werd ook het dierenleven intensiever. Het was echter niet meer geheel en al de fauna van het voorafgaande tijdperk. Hippopotamus en Elephas meridionalis bleven in het Zuiden, terwijl slechts de geweldige Elephas antiquus, zijn vroegere begeleider, toen weder tot Duitschland en Zuid-Engeland doordrong. In de plaats van deze olifanten trad nu de iets kleinere, zich meer en meer naar de koude gevoegd hebbende Elephas primigenius, de mammoet, als algemeen bekende vertegenwoordiger der ijstijdfauna meer en meer op den voorgrond. In alle groote natuurhistorische musea bewondert men zijne reusachtige slagtanden en skeletoverblijfsels, die uit de waterbezinksels van den ijstijd overal in Midden-Europa in groote hoeveelheid in goed bewaarden toestand zijn te voorschijn gehaald. In den