is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gletschers traden weêr belangrijk terug en het ijsvrij geworden land werd weder door bosch ingenomen, dat de Alpendalen diep binnendrong en tot 800 M. beneden de sneeuwgrens opsteeg, evenals tegenwoordig. Hoe lang deze warmere tijd geduurd heeft, weten wij niet. Slechts dit weten wij, dat het daarna weder kouder werd en dat de sneeuwgrens aanzienlijk daalde tot op 1800 M. boven de zee en dus slechts 300 M. hooger kwam te liggen dan gedurende het Bühlstadium. Deze koudere periode noemt Paick het G s c h n i t z s ta d i u m. Verschillende verschijnselen, wier vermelding ons hier te ver van ons eigenlijk onderwerp zou afvoeren, wijzen er op, dat ook dit stadium een zeer lange periode van het diluviale tijdperk heeft vertegen-

Fig. 70. Twee werpspeerpunten der Magdalénienjagers, uit rendierhoorn vervaardigd en spits uitloopend, om in een gespleten schaft geklemd en met een dierenpees vastgebonden te kunnen worden. Om de punt steviger te kunnen bevestigen zijn de afgeschaafde vlakken van kerven voorzien. De onderste vertoont nog zg. bloedgleuven tot het aanbrengen van gif; de bovenste met afgebroken punt vertoont aan beide zijden afbeeldingen van het wilde paard, die er ingekrast zijn, blijkbaar met het doel het nagejaagde dier te betooveren en het op deze wijze gemakkelijker in de macht van den mensch te brengen. Heide voorwerpen zijn afkomstig uit de abris van la Madeleine, in het Zuidwesten van Frankrijk.

(4/y der natuurlijke grootte).

woordigd. Xa dezen warmeren tijd hebben geen belangrijke temperatuurverlagingen meer plaats gehad. In het zg. Daunstadium van Penck lag de sneeuwgrens nog 300 M. hooger dan in het Gschnitzstadium, dus 2100 M. boven de zee. Toen waren slechts de hoogste bergen met gletschers bedekt en het bosch drong de Alpendalen binnen. In dien tijd zullen de hoogste der in ontwikkeling achtergebleven boomen de plaatsen hebben ingenomen, waar tegenwoordig het hoogstammige, krachtige woud eindigt.

o

Sedert het Daunstadium is de sneeuwgrens en met haar

Rein hardt, De mensch in den ijstijd. 10