is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschutting vond en zich aan het haardvuur verwarmen kon. Toen, en niet reeds in den loesstijd, zooals vele onderzoekers meenen, heeft hij als bezweringsmiddel de wanden dier schuilplaatsen met talrijke afbeeldingen van dieren en met andere figuren bekrast en beschilderd. Zijne eerste pogingen daartoe waren nog vrij ongelukkig en leeren wij kennen uit ruwe, met het vuursteenmes in den rots gekraste omtrekken, zooals zij in de grotten van Uiabot, Pair-nonpair en Combarelles bewaard zijn gebleven. Eerst later is hij begonnen deze in omtrek geschetste hguren met kleuren te dekken, zooals in de grot van La Mouthe, waardoor hij eindelijk tot de vervaardiging van nolenfrescos kwam, zooals in de grotten van Font de Gaume 111 Zuid-l-rankrijk en van Altamira in het Noorden van •Spanje te zien is.

Naarmate het landijs meer en meer naar het Noorden terugweek, waagde ook de mensch zich steeds verder noordwaarts en bevolkte hij spoedig weder uitgestrekte deelen van Midden-Europa, voor zoover hij er genoegzaam voedsel kon vinden. Zijn voornaamste wild was toenmaals noo- de reusachtige mammoet, die hem rijkelijk van het heerlijkste vleesch voorzag, want aan een enkel individu kon een optische horde zich dagen lang te goed doen. Toen deze mammoet echter, ten gevolge van de voortdurende vervolo-jncr langzamerhand uit Midden-Europa verdreven was, werd op hem nog langen tijd in Rusland jacht gemaakt, totdat hij ten slotte ook hier werd uitgeroeid en een laatste toevlucht vond in de afgelegen oorden van het Noorden van Siberië.

Toen de mammoet eerst uit Zuid-Frankrijk en daarna uit geheel Midden-Europa naar het Oosten was verhuisd, maakte de mensch bijna uitsluitend jacht op het rendier en toen ook dit dier zeldzamer werd, op wilde paarden en buffels

Deze volgorde in zijn voornaamste jachtdieren blijkt niet alleen uit de beenderen, die wij als overblijfsels zijner maaltijden in de grotten aantreffen, doch ook uit de teekeningen van dieren, die de wanden dezer schuilplaatsen versieren. Hoe meer wij hem in de techniek vooruit zien gaan en hoe