is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verscheidenheden van den mensch, welke gedeeltelijk door uitwendige levensomstandigheden, deels door den aard van het voedsel, vooral echter door gebrekkige voeding, uit individus van oorspronkelijk normale grootte ontstaan zijn en door langdurige afzondering op eilanden of in oerwouden, die van het verkeer waren uitgesloten, zich als een afzonderlijk ras hebben kunnen ontwikkelen en nu niet meer gemakkelijk zijn te veranderen door een voorbijgaande betere voeding.

Deze rasdwergen zijn dus ten slotte slechts kommervormen van den mensch, die, onder de genoemde omstandigheden, overal kunnen ontstaan. In ieder geval kan de menschelijke stam niet van zulke verkommerde dwergvormen afstammen. Reeds de oudste overblijfselen, die men van het menschelijk lichaam gevonden heeft, zooals die van het Neanderdal-ras, wijzen op een gemiddelde grootte van 1.60 M., om niet te spreken van den pliocenen Pithecanthropus, die naar de lengte van het gevonden dijbeen berekend, zelfs een lengte van 1.70 M. moet bereikt hebben. Zeker hebben er dieren bestaan, bij welke grootere vormen de nakomelingen van kleinere zijn geweest, doch voor den mensch is zulks onaannemelijk, voorzoover wij zijne geschiedenis tot aan den mioceen-tijd kunnen vervolgen. Alle bekende feiten bewijzen het tegendeel.

Reeds in den oud-neolithischen tijd bestonden in MiddenEuropa verschillende menschenrassen. Bij de oorspronkelijke lanohoofden, die gedurende den geheelen neolithischen tijd ook op het duitsche gebied verre de overhand hadden, voegden zich, uit het Oosten binnendringend, vertegenwoordigers van een korthoofdig ras, dat zich door een kleinere gestalte, een breed gezicht en sterk vooruitstekende jukbogen of wangbeenderen, door een platten, breeden, aan den wortel ingedeukten neus, en door krachtige kaken gekenmerkt was. Deze binnendringers zijn reeds door hunne anatomische eigenschappen als leden van den mongoolschen stam te herkennen.

Toen zij zich in den aanvang van den neolithischen tijd uit hun vaderland, Midden-Azie, naar het Westen verbreid-