is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op natuurlijke vertakkingen of op kunstmatig aangebrachte inkervingen dezer palen kwamen vervolgens gelijksoortige, slechts een weinig langere palen in horizontale richting te liggen, en deze werden door buigzame wilgeteenen of door bastbundels aan de loodrechte palen vastgemaakt. Op zulk een rasterwerk van palen werd vervolgens een plattegrond aangelegd door middel van in dwarse richting er overheen gelegde balken, met leem dichtgestopt en met zand of fijn grint, dat overal langs den oever te vinden was, bestrooid; en daarop werden dan de vierhoekige hutten uit ruw vlechtwerk opgericht. De tusschenruimten der wanden werden met mos dichtgestopt

en zoowel aan de buiten- als aan de binnenzijde met leem bestreken, evenals de bodem, waarop de hutten stonden. Stukken van zoodanige met leem bepleisterde wanden, gebakken bij den brand van een dorp, die meermalen bij vijandelijken overval moet hebben plaats gehad, zijn hier en daar in het slijk der Zwitsersche meren bewaard gebleven en in de musea van dat land te zien. Het dak werd met riet en stroo gedekt. Van den meer of minder uitgestrekten, gemeenschappelijken plattegrond leidde een smalle loopplank, die men gemakkelijk kon

verwijderen, naar het land.

Niet lang geleden heeft Frank in het veen van S c h u ssenried overblijfselen van een woning gevonden, die uit den jongeren steentijd dagteekent en waarvan voornamelijk een deel der muren en de vloer bewaard waren gebleven. De hut, die den vorm had van een 10 M. langen en 7 M. breeden rechthoek, was in twee ruimten verdeeld, die door een deuropening met elkander in verbinding stonden. Het voorste vertrek was 6.5 M. lang en 4 M. breed en diende voornamelijk tot keuken, daar in den hoek nabij de deur zich een steenen vloer bevond, die blijkbaar tot haard gediend heeft. De eenige toegangspoort, die door

Fig. 128. Scherf van een dikwandigen pot, uit met steentjes gemengde klei, op primitieve wijze, gebakken, en met door het indrukken der vingertoppen aangebrachte versieringen. Uit de neolithische paalwoningen van Robenhausen in het kanton Ztlrich. (1/3 der natuurlijke grootte).