is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien is de oeros de stamvorm van alle later door de Europeanen over de halve wereld verspreide langhoornige steppenrunderen, die op de uitgestrekte grasvlakten van hun nieuw vaderland half wild levend, nu eens aan de grootste hitte, dan weêr aan de felste koude blootgesteld, langzamerhand de voor- en nadeelen van een door de natuur gevormd ras ontwikkelden, nl. weerstandsvermogen tegen klimaatsinvloeden, vlugheid, geschiktheid om arbeid te verrichten, gepaard aan een weinig melkgevend vermogen en geringe geschiktheid voor vetmesting. Dit steppenrund levert uitnemende werkdieren.

In tegenstelling tot deze sterkgehoornde huisrunderen, die uit den krachtigen europeeschen oeros ontstonden, zijn op verschillende plaatsen der oude wereld uit kleine runderen met korte horens, van zuid-aziatische afkomst — die zich met der tijd als huisdieren, niet alleen over geheel Azië, doch ook over Afrika verspreid hebben — horenlooze runderen voortgekomen, als het product van een wijze van fokken, waarbij gestreefd werd naar het verwijderen van al wat overbodig was. Aan dit horenlooze, van den banteng afstammende ras, dat wij om den aequator tusschen 3000 en 2000 jaar v. Chr. het eerst in het oude Egypte zien optreden, werd voornamelijk door de Aethiopiers en de negers de voorkeur gegeven, en tegenwoordig is het in Midden-Afrika nog het meest geteelde ras.

Door bemiddeling van de Scythen der oudheid, die als nomaden leefden, drong dit ras reeds vroeg ook het Oosten van Europa binnen, waar het tegenwoordig voornamelijk over de noordelijke landen verspreid is.

Bijna gelijktijdig met het rund is de geit door den mensch getemd en in zijn dienst gesteld. Ook hare overbrenging in den toestand van huisdier heeft oorspronkelijk niet met een practisch doel plaats gehad, uit een zich bewuste behoefte, die de mensch eerst in het geheel niet gevoeld heeft, doch eveneens onder den drang van \ godsdienstige beweegredenen, die immers van oudsher en overal de machtigste drijfveeren van 's menschen doen en laten geweest zijn. Zooals Eduard Hahn, de zeer oorspronkelijke en belezen schrijver, het eerst heeft