is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te begraven, om door hen met rust gelaten te worden, doch ook voorzichtigheidshalve ook nog te binden, opdat zij het graf niet zouden verlaten en, onheil brengend, den levenden mochten verschijnen. Dadelijk na den dood,' nog lang voor de verstijving ingetreden was, bond men de lijken, buiten de hut, op de plaats, waar men ze begroef, aan de ueenen, waarvan men de knieen had opgetrokken met lederen riemen of snoeren vast, die natuurlijk reeds lang vergaan zijn. Opdat zij wegens deze zóó brutale behandeling niet ontevreden zouden zijn, liet men hunne armen vrij; al konden zij deze naar believen bewegen, toch konden zij nu niet wegloopen en voor de levenden gevaarlijk worden.

Toch schijnt men op vele plaatsen tegen zulk een ingrijpen in de persoonlijke vrijheid der dooden wel eenio-e

bedenkingen te hebben gehad-, men redde zich dan uit de verlegenheid, door wel de beenen te binden, doch deze gewelddadige handeling

Hg. 162. Uit been gesneden amulet, voorzien van een tot ophangen gemaakte opening. Afkomstig uit den paaïbomv van Font (naar Heierli, Urgeschichte der Schweiz).

tevens daardoor te verzachten, dat men aan de banden allerlei sieraden bevestigde, als wilde men daarmede zeggen : wees toch niet boos, dat wij zoo met u doen; ziet, wij tooien u daarom, al ontnemen wij u ook de kans van te ontvluchten!

Hier en daar treft men zulke getooide geraamten met opgetrokken knieën aan, bijv. in de neolithische begraafplaats van het beroemde schanswerk, een prehistorische wijkplaats, die men te Lengyel in Hongarije heeft gevonden en waar men meer dan 130 geraamten op de beschreven wijze naast elkander vond begraven. Van enkele dezer met tegen het lichaam aan gebonden beenen begraven lijken waren de dij en de scheen op een zoodanige wijze met uit schelpen gesneden parels omhangen, dat deze blijkbaar moesten dienen om de van weinig eerbied jegens den doode getuigende handeling als het^ware op te heffen. Intusschen is de verbindende snoer stellig verbaan, want bij de opening van het graf vond men slechts&de parels.'