is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten trouw medewerken, vooral de dochters, aan wie als bizondere taak het melken der koeien toevertrouwd was. Zoo beteekent nog duhitar in het sanskriet, thygater in het grieksch, Toch ter in het duitsch, de melkster. De taal was reeds goed ontwikkeld, de gedachtenwisseling levendig en men telde volgens het tientallig stelsel minstens tot honderd. De dooden werden met zorg begraven en de geesten der afgestorvenen, meer en meer tot goddelijke vertegenwoordigers der natuurkrachten verheven, werden het onderwerp van een geregelden dienst, opdat zij den levenden niet zouden schaden en hen integendeel geluk en voorspoed zouden bezorgen. De tot goden verheven zielen der voorvaderen sprak men aan als machtigen,

hemelschen. Winst en ruilhandel speelden reeds een belangrijke rol in het leven van het volk. Handelaars en koopwaren, wegen en doorwaadbare plaatsen, zelfs de wagen met massieve houten schijven, alsook wielen waren bekend, hoewel men als het voornaamste middel van verkeer uitgeholde boomstammen, zg. corjalen, gebruikte, die met platte roeispanen werden voortbewogen. Verwarmende kleedingstukken van dierenvel gemaakt, als mantels, in gebruik, doch de vlijtige en vlat; tnt-

i - VU VV^V/lUtll

daarvan op eenvoudige weefstoelen nllprlpi et-riffen

hemden en mantels vervaardigd werden. Voor de vervaardiging der noodzakelijke voorwerpen van dagelijksch gebruik had men reeds een ver strekkende arbeidsverdeelm^ ingevoerd.

De hier opgesomde cultuurbezittingen, die de oudste indogermaansche stammen zich hadden verworven, vertegenwoordigen het cultuurbezit van Midden-Europa tegen het einde van den

tig. 167. Dikke, breede vuursteenschaaf der neolithische bewoners van Denemarken. In een stevig houten handvatsel werd dit werktuig tot het verwijderen van het vleesch van de beenderen en tot het afschaven van het vet van de dierenvellen, geheel op dezelfde wijze gebruikt als de in walrus-ivoor gevatte schaaf van de hedendaagsche Eskimos, die wij in het tiende hoofdstuk afbeelden.

(V9 der nat. grootte).

waren nog wel algemeen vrouwen sponnen ook wol