is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben, die zich op den hakbouw en de veeteelt toelegde.

Voor de vervaardiging hunner wapens en werktuigen werd voornamelijk vuursteen gebruikt, die hier overal in de krijtlagen te vinden was en waaruit de schoonste voorwerpen werden geslagen, zooals bijlen en beitels, die niet alleen aan de snede, doch meestal over de geheele oppervlakte met groote zorg geslepen werden, verder messen en zagen, de laatsten dikwijls in sikkelvorm, en ook dolken, speer- en pijlpunten van allerlei vorm. Deze punten, die in den voorafgaanden na-ijstijd bijna uitsluitend uit gewei en been werden gemaakt, wist,men nu weèr beter uit vuursteen te vervaardigen, zooals in den vroeg-palaeolithischen tijd.

Ook in dezen tijd heeft men toch nog gewei en been,

doorboorde tanden van beren, wilde zwijnen, wolven, honden en andere dieren. Al deze grondstoffen werden echter later aan waarde overtroffen door den glanzenden, doorschijnenden, lichtgelen en lichten steen, die de merkwaardige en voor de natuurmenschen uiterst geheimzinnige eigenschap had, tot dusver nog van geen ander gesteente bekend, nl. brandbaar te'zijn. Daarom verkreeg hij den naam brandsteen; want dit beteekent eigenlijk barnsteen.

Gelijk bekend, is barnsteen het van tertiaire naaldboomen afkomstige fossiele hars, dat oorspronkelijk of, zooals men zegt, op primaire ligplaats voorkomt in de zg. blauwe aarde van het Samland, uit welke lagen het door de branding der Oostzee wordt losgespoeld, en wegens het ge-

Fig. 168. Aan beide zijden van fijne retouchen voorzien, sikkelvormig vuursteenzwaard uit den laat-neolithischen tijd; dit werktuig was het scherpst aan den hollen binnenkant en werd, in een houten handvatsel, tot het oogsten van het graan gebruikt. Afkomstig uit de bezittingen der megalithische bewoners van Denemarken. (4/g der nat. grootte).

voornamelijk van het hert, veelvuldig tot het maken van harpoenen en hoeken om te visschen, doch ook voor priemen en

naalden gebezigd. Ook enkele sieraden werden uit dit materiaal gesneden; meest echter droeg men