is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen men niet lang geleden voor dat doel verschillende gravingen deed, vond men, diep in den grond, aan den voet van een aantal monolithen, allerlei vuursteenwerktuigen, verder korte en lange, uit kwartsiet gemaakte hamers, die 0.5 tot 3 K.G. wogen, ja ook enkele groote, 18.5 tot 32 K.G. wegende mokers van hetzelfde gesteente. Nergens ontdekte men metalen werktuigen, hoewel een aan het ondereinde van een der pijlers op 3.5 M. diepte aangetroffen vlek van kopergroen er op schijnt te wijzen, dat de bouwmeesters van dit heiligdom koper gekend hebben, en uit dit metaal vervaardigde sieraden hebben gedragen.

De bouw van Stonehenge zou dan in den overgangstijd tot het metalen tijdperk hebben plaats gehad, toen reeds sieraden en kleine werktuigen van koper, door middel van ruilhandel van stam tot stam, uit Klein-Azië, het uitgangspunt der metaalindustrie, naar Engeland waren gebracht en hier onder het volk reeds zóózeer verbreid waren, dat zelfs de bouwers van Stonehenge, vermoedelijk krijgsgevangenen, koperen voorwerpen droegen. Toch was het gebruik van dit metaal nog niet zoo algemeen geworden, dat er groote, zware werktuigen van vervaardigd werden.

De bouw van Stonehenge moet dus niet lang na 2000 jaar vóór onze jaartelling hebben plaats gehad. Prof. Gowland stelt den aanvang van den britschen bronstijd in de jaren 2000—1800 vóór Chr. En nog diep in den bronstijd is deze heilige offerplaats in hooge eer geweest, want om het heiligdom heen liggen binnen een omtrek van 6 K.M. ongeveer 300 grafheuvels van den ouderen bronstijd.

Nu hebben in het jaar 1901 twee der bekwaamste engelsche sterrekundigen, Sir John Lockyer en Penrose, nauwkeurige studiën gemaakt, ten einde langs astronomischen weg den tijd vast te stellen, waarin Stonehenge gebouwd is. Wanneer men zich nl. in het midden vóór den altaarsteen plaatst, met den rug gekeerd naar den grootsten der trilithen, dan ziet men recht voor zich uit naar het Noord-Oosten. In deze richting is op zekeren afstand een 3 M. hooge steen opgesteld, die men den