Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opperhoofd al spoedig niet meer met hun woord voor opperhoofd, doch met dat van den heerschenden stam. Hetzelfde geschiedde in den loop der tijden met allerlei woorden, die de ouderen van dezelfde beteekenis meer en meer verdrongen, tot zij alleen behouden bleven. Daarbij kwam ook weder eene wederzijdsche overeenkomst, waardoor men het er langzamerhand over eens werd, welke van de vele beschikbare woorden voor een voorwerp bij voorkeur en later uitsluitend gebruikt zou worden.

Op deze wijze heeft het spraakgebruik in den loop van 3000 jaar onder de vele synonymen en homonymen, die het oud-Egyptisch nog kenmerkten, zoodanig opruiming gehouden, dat in het koptisch — de volkstaal der Egyptenaren van den jongeren tijd — zich de woorden over de voorwerpen ongeveer als in onze taal verdeden En als nog nu en dan één en hetzelfde woord voor meerdere, doch nu nog slechts verwante begrippen dient, dan heeft het spraakgebruik ergens uit den ouden stam een zijtakje uitgezonden, waarvan wij den oorsprong noc gemakkelijk kunnen terugvinden, ongeveer als bijv. in het duitsch Grab, Grube, Gruft hetzelfde woord zijn doch naar begrip en vorm zich belangrijk van elkander 'onderscheiden. ()p een zoodanigen trap kunnen zoowel de <rebaren als de toonverandering terugtreden, voorzoover deze laatste niet reeds in de verandering van klinker ligt opgesloten. ° r

De primitieve talen missen alle woorden voor abstracte begrippen en ook samenvattende geslachtswoorden. Zij duiden met bizondere namen alle soorten van boomen van visschen en van vogels aan, die zij kennen, doch zijhebben geen woord, dat boom, visch en vogel in het algemeen beteekent. Zoo onderscheidt bijv. een indianenstam zeer nauwkeurig een witten, rooden en zwarten eik doch een woord voor het begrip „eik" kent hij niet Hij heeft geen woord voor „eten" in het algemeen, doch gebruikt al naar gelang van de spijs, die hij eet, een ander woord, enz.

Hoe eenvoudiger een taal is, des te veran-

Sluiten