is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerstvolgende vordering moest nu ook op dit gebied volmaakt gelijk zijn aan die, welke op het gebied der taalvorming plaats greep. Onder de verschillende vormen, welke men in de teekening, waarin de mededeeling lag opgesloten, aan een zelfde voorwerp kon geven, kregen eenigen de voorkeur en werden meer algemeen gebruikt; daardoor kwam het er steeds minder op aan, om een zoo getrouw mogelijk beeld van het voorwerp te geven en het voor ieder duidelijk herkenbaar te maken, doch het steeds eenvoudiger geteekende en zoodoende als van zelf schematisch geworden teeken te zetten, dat door overeenkomst, als verklarend teeken, de voorkeur had verkregen. In Amerika waren de Mexikanen reeds op de gedachte gekomen, deze afbeeldende kunst meer de taal te doen naderen, terwijl zij oorspronkelijk slechts dienstbaar was aan de zaak, waaraan men vast hield. Zij zagen in die figuren niet meer uitsluitend voorwerpen, doch stelden ze in verbinding met de klanken der woorden, waardoor ze werden aangeduid. Deze vordering was van groote beteekenis, want er bestaan tal van begrippen, die men onmogelijk door figuren kan voorstellen. Deze kon men nu gemakkelijk in opschrijfbare klankgroepen oplossen en door hare afbeeldingen het geheele woord samenstellen, zooals men een rebus samenstelt. Terwijl ook deze schriftsoort nog geheel en al een hulpmiddel van het geheugen was, omdat zij den lezer slechts aan den klank der woorden herinnerde, toch kon zij zeer goed tot verduidelijking van boodschappen dienen.

De drie oudste cultuurvolken der oude wereld, de Chineezen, de bewoners van Soemer en Akkad in Mesopotamië en de Egyptenaren langs den Nijl, Waren met het schrift reeds verder gevorderd, daar zij onafhankelijk van elkander een woordbeeldenschrift schiepen, waarin elk afzonderlijk begrip door een kleine teekening werd voorgesteld, dat na wederzijdsche overeenkomst steeds in een bepaalde beteekenis gebruikt werd. Dit schrift ontwikkelde zich op verschillende wijzen naar gelang van het materiaal, dat bij het schrijven gebruikt werd.