is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze praktische grieksche schrijfteekens hebben later aan alle volken van Europa hunne letters verschaft, terwijl het semitische alphabet, waaruit zij ontstonden,' van pynë tot naar Indië de letters voor de perzisch-iraansche Indische en turksche talen heeft geleverd, welke schriften allen hunnen semitischen oorsprong daardoor verraden, dat zij slechts de medeklinkers door eigenlijke letters voorstellen en de klinkers door punten en strepen aanduiden.

Ierwijl dus de oudste cultuurvolken reeds in den neolithischen tijd de taal door een goed ontwikkeld beeldenschrift vastlegden en op deze wijze een geschiedkundige overlevering in het leven riepen, is ons omtrent zulk een streven bij de neolithische stammen van Europa niets bekend. In ieder geval mogen wij aannemen, dat zij, evenals de noord-amerikaansche Indianen, op zacht gelooide \ ellen met de verschillende kleurstofoplossingen, die zij kenden, door een zeer primitief beeldenschrift eenvoudige oorkonden vervaardigd hebben, die echter wegens het \ergankelijk materiaal, waarop zij werden geteekend niet voor ons bewaard konden blijven.

Zoo zien wij, dat de klove, die de mensch tusschen zich en de overige dierenwereld schiep, steeds breeder werd, niet alleen door de vervaardiging van werktuigen en wapens, doch ook door de vorming van een taal, die tot wederzijdsche uitvvisseling van gedachten en ervaringen uitnoodigde en die later zelfs kon worden opgeteekend en daardoor een vasten vorm aannam. Vooral droejr hiertoe bij de verwerving van het vuur, dat de mensch reeds in den vroegen voortijd voor meerdere honderdduizenden jaren in -zijn dienst nam. Ook deze cultuuraanwinst, die en mensch in staat stelde, de onaangename koude en net huiveringwekkende duister der nacht met hare vele gevaren en angstverwekkende spookgestalten met der tijd steeds beter te overwinnen, kwam aan alle stammen der menschheid op lagen cultuurtrap zóó onbegrijpelijk voor, dat men zich niet anders kon voorstellen of het was door diefstal uit het bezit der Godheid in de macht van den mensch gekomen. Alle volken kennen toch meer ot minder gelijkluidende mythen van den diefstal van het