is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden ontstond tevens de zin voor allerlei op schik. Eerst zijn het gekleurde, meestal roode aarden o£. weest, waarmede men zich inwreef; later versierde nTen zich, zooals we gezien hebben, met doorboorde dierenlanden, versteeningen en andere door vorm of kleur in het oog vallende voorwerpen, die men of zelf had gevonden of door ruilhandel in bezit had gekregen. Men droe^ ze na ze met fijne steenen mesjes doorboord te hebben, aan dierenpezen geregen, eerst om den hals, later ook om pols en enkel en om den bovenarm gebonden; tegelijkertijd dienden zij, zooals wij reeds met nadruk hebben uiteengezet, als amuletten, waaruit zij in het algemeen zijn voortgekomen. J

In ieder geval is de drang tot opschik, het verlangen om zich persoonlijk te onderscheiden en daardoor het menschelijk zelfbewustzijn te streelen, een der eerste drijfveeren van den mensch geweest, zoodra hij zich boven en laagsten trap, die nog geheel opging in de verschaffing van het dagehjksch voedsel, had verheven. Evenals de mensch buitendien geneigd is, al zijne cultuurbezittinoen m bepaalde vormen te brengen, en door beschilderen, door versierselen, enz. zich zelf daarin uit te spreken zoo is het vooral zijn streven, alles wat nauwer met het lichaam verbonden is, tot sieraad te maken of ten minste tevens als sieraad te gebruiken. Toch mac* het gebruik, om net lichaam kunstig te beschilderen, weflicht oorspronkelijk ten doel hebben gehad, om de huid door het besmeren met leem en andere stoften te^en insecten steken of tegen de koude te "beschutten.

Hoe ook het tatoueeren uit een zuiver praktisch oogmerk kan ontstaan, heeft Prof. Karl von den Steinïn beschreven. Hij zegt van de Indianenstammen lancrS den Schingoe m Midden-Brazilië: „Opdat de knapen voor de jacht een zeker oog en een vasten arm zullen krijcren wordt het gezicht en de bovenarm met den wondkrabber bewerkt.

c ze handeling is het zuiverste Baundscheidtisme en wordt ook uitsluitend als een geneeskundige beschouwd. Het is duidelijk, dat men zich daardoor dikwijls verlichtino-