is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiveren steentijd levenden Indianen van Brazilië, dat overigens alle laag ontwikkelde stammen eigen is, zijn het dezelfde geesten der afgestorvenen, die den donder veroorzaken.

Daar deze geesten uit ontevredenheid over verzuimde verzorging allerlei kwaad over de menschen konden brengen, moest de mensch hen door offers in goede luim houden. Dit drukken de Hindoes aldus uit: de offers onderhouden den loop der zaken! Zij behoeden den mensch voor schade, laten voor hem de vruchten ongestoord op den akker groeien, brengen op de jacht den buit vóór de werpspeer, houden hem gezond en brengen hem geluk aan bij alles wat hij onderneemt.

Om de geesten te behagen, schonk de mensch op lagen cultuurtrap hen allerlei voorwerpen, die zijn bezitting uitmaakten, en onthield hij zich soms ten hunnen gunste van voedsel, opdat zij zich zouden kunnen verzadigen. Dit is de oorspronkelijke beteekenis van het vasten. Aan deze geesten, de zielen der afgestorvenen, die later tot Goden werden, schonk men als spijs niet alleen hetgeen men niet at, doch ook zijn eigen bloed. Tot dit doel sneed men zich met scherpe steenen messen over het voorhoofd, de borst en de armen, totdat het bloed vloeide, of sloeg men zich later met allerlei martelwerktuigen, eindelijk slechts met de vuist tot bloeden „ter eere van den geest of den God." Als het meest uitwerkende offer gold in den voortijd het offer van een mensch, wiens bloed men vergoot ter verzoening en tot het gunstig stemmen der geesten of van een bepaalden goddelijken geest en wiens geest men opdroeg bizondere wenschen aan genen over te brengen. Zulke menschenoffers hebben alle cultuurvolken op lagen ontwikkelingstrap gekend en later eerst is men, in plaats van menschen, dieren gaan slachten. Nog later heeft men ook deze dierenoffers slechts in zinnebeeldigen vorm gebracht, nl. als offerkoeken of ander gebak in de gedaante dezer dieren.

Terwijl de mensch oorspronkelijk zelf deze offers bracht voor zich en de zijnen, werden zij later door een 100verpriester overgenomen, die zich door velerlei kastijdingen